Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas MISDO / MISDOES | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  misdo / misdoes


Nepravidelné sloveso a minulý čas misdo
misdoes

Infinitív

misdo

misdoesSloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

do
does

[du:]
[dʌz]

did

[dɪd]

done

[dʌn]


Časovanie nepravidelného slovesa [misdo / misdoes]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
misdo 
you
misdo 
he/she/it
misdoes 
we
misdo 
you
misdo 
they
misdo 

Prítomný priebehový

I
am misdoing 
you
are misdoing 
he/she/it
is misdoing 
we
are misdoing 
you
are misdoing 
they
are misdoing 

Minulý čas

I
misdid 
you
misdid 
he/she/it
misdid 
we
misdid 
you
misdid 
they
misdid 

Minulý priebehový

I
was misdoing 
you
were misdoing 
he/she/it
was misdoing 
we
were misdoing 
you
were misdoing 
they
were misdoing 

Predrítomný čas

I
have misdone 
you
have misdone 
he/she/it
has misdone 
we
have misdone 
you
have misdone 
they
have misdone 

Predprítomný čas priebehový

I
have been misdoing 
you
have been misdoing 
he/she/it
has been misdoing 
we
have been misdoing 
you
have been misdoing 
they
have been misdoing 

Predminulý

I
had misdone 
you
had misdone 
he/she/it
had misdone 
we
had misdone 
you
had misdone 
they
had misdone 

Predminulý priebehový

I
had been misdoing 
you
had been misdoing 
he/she/it
had been misdoing 
we
had been misdoing 
you
had been misdoing 
they
had been misdoing 

Budúce

I
will misdo 
you
will misdo 
he/she/it
will misdo 
we
will misdo 
you
will misdo 
they
will misdo 

Budúce priebehový

I
will be misdoing 
you
will be misdoing 
he/she/it
will be misdoing 
we
will be misdoing 
you
will be misdoing 
they
will be misdoing 

Predbudúci

I
will have misdone 
you
will have misdone 
he/she/it
will have misdone 
we
will have misdone 
you
will have misdone 
they
will have misdone 

Predbudúci priebehový

I
will have been misdoing 
you
will have been misdoing 
he/she/it
will have been misdoing 
we
will have been misdoing 
you
will have been misdoing 
they
will have been misdoing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [misdo / misdoes]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would misdo 
you
would misdo 
he/she/it
would misdo 
we
would misdo 
you
would misdo 
they
would misdo 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be misdoing 
you
would be misdoing 
he/she/it
would be misdoing 
we
would be misdoing 
you
would be misdoing 
they
would be misdoing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have misdone 
you
would have misdone 
he/she/it
would have misdone 
we
would have misdone 
you
would have misdone 
they
would have misdone 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been misdoing 
you
would have been misdoing 
he/she/it
would have been misdoing 
we
would have been misdoing 
you
would have been misdoing 
they
would have been misdoing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [misdo / misdoes]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
misdo 
you
misdo 
he/she/it
misdo 
we
misdo 
you
misdo 
they
misdo 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
misdid 
you
misdid 
he/she/it
misdid 
we
misdid 
you
misdid 
they
misdid 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had misdone 
you
had misdone 
he/she/it
had misdone 
we
had misdone 
you
had misdone 
they
had misdone 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [misdo / misdoes]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
misdo 
you
Let´s misdo 
he/she/it
misdo 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [misdo / misdoes]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
misdoing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
misdone 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá