Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas MISLEAD | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  mislead


Nepravidelné sloveso a minulý čas mislead

C1 Preklad: zviesť, klamať

Infinitív

mislead

[mɪsˈliːd]

Minulý čas

misled

[mɪsˈled]

Príčastie minulé

misled

[mɪsˈled]


Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

lead

[liːd]

led

[led]

led

[led]


Časovanie nepravidelného slovesa [mislead]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
mislead 
you
mislead 
he/she/it
misleads 
we
mislead 
you
mislead 
they
mislead 

Prítomný priebehový

I
am misleading 
you
are misleading 
he/she/it
is misleading 
we
are misleading 
you
are misleading 
they
are misleading 

Minulý čas

I
misled 
you
misled 
he/she/it
misled 
we
misled 
you
misled 
they
misled 

Minulý priebehový

I
was misleading 
you
were misleading 
he/she/it
was misleading 
we
were misleading 
you
were misleading 
they
were misleading 

Predrítomný čas

I
have misled 
you
have misled 
he/she/it
has misled 
we
have misled 
you
have misled 
they
have misled 

Predprítomný čas priebehový

I
have been misleading 
you
have been misleading 
he/she/it
has been misleading 
we
have been misleading 
you
have been misleading 
they
have been misleading 

Predminulý

I
had misled 
you
had misled 
he/she/it
had misled 
we
had misled 
you
had misled 
they
had misled 

Predminulý priebehový

I
had been misleading 
you
had been misleading 
he/she/it
had been misleading 
we
had been misleading 
you
had been misleading 
they
had been misleading 

Budúce

I
will mislead 
you
will mislead 
he/she/it
will mislead 
we
will mislead 
you
will mislead 
they
will mislead 

Budúce priebehový

I
will be misleading 
you
will be misleading 
he/she/it
will be misleading 
we
will be misleading 
you
will be misleading 
they
will be misleading 

Predbudúci

I
will have misled 
you
will have misled 
he/she/it
will have misled 
we
will have misled 
you
will have misled 
they
will have misled 

Predbudúci priebehový

I
will have been misleading 
you
will have been misleading 
he/she/it
will have been misleading 
we
will have been misleading 
you
will have been misleading 
they
will have been misleading 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [mislead]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would mislead 
you
would mislead 
he/she/it
would mislead 
we
would mislead 
you
would mislead 
they
would mislead 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be misleading 
you
would be misleading 
he/she/it
would be misleading 
we
would be misleading 
you
would be misleading 
they
would be misleading 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have misled 
you
would have misled 
he/she/it
would have misled 
we
would have misled 
you
would have misled 
they
would have misled 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been misleading 
you
would have been misleading 
he/she/it
would have been misleading 
we
would have been misleading 
you
would have been misleading 
they
would have been misleading 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [mislead]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
mislead 
you
mislead 
he/she/it
mislead 
we
mislead 
you
mislead 
they
mislead 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
misled 
you
misled 
he/she/it
misled 
we
misled 
you
misled 
they
misled 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had misled 
you
had misled 
he/she/it
had misled 
we
had misled 
you
had misled 
they
had misled 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [mislead]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
mislead 
you
Let´s mislead 
he/she/it
mislead 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [mislead]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
misleading 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
misled 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá