Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas MISREAD | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  misread


Nepravidelné sloveso a minulý čas misread

Infinitív

misread

Príčastie minulé

misread

misreaden ** Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

read

[riːd]

read

[red]

read
readen

[red]
[riːdn]


Časovanie nepravidelného slovesa [misread]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
misread 
you
misread 
he/she/it
misreads 
we
misread 
you
misread 
they
misread 

Prítomný priebehový

I
am misreading 
you
are misreading 
he/she/it
is misreading 
we
are misreading 
you
are misreading 
they
are misreading 

Minulý čas

I
misread 
you
misread 
he/she/it
misread 
we
misread 
you
misread 
they
misread 

Minulý priebehový

I
was misreading 
you
were misreading 
he/she/it
was misreading 
we
were misreading 
you
were misreading 
they
were misreading 

Predrítomný čas

I
have misread 
you
have misread 
he/she/it
has misread 
we
have misread 
you
have misread 
they
have misread 

Predprítomný čas priebehový

I
have been misreading 
you
have been misreading 
he/she/it
has been misreading 
we
have been misreading 
you
have been misreading 
they
have been misreading 

Predminulý

I
had misread 
you
had misread 
he/she/it
had misread 
we
had misread 
you
had misread 
they
had misread 

Predminulý priebehový

I
had been misreading 
you
had been misreading 
he/she/it
had been misreading 
we
had been misreading 
you
had been misreading 
they
had been misreading 

Budúce

I
will misread 
you
will misread 
he/she/it
will misread 
we
will misread 
you
will misread 
they
will misread 

Budúce priebehový

I
will be misreading 
you
will be misreading 
he/she/it
will be misreading 
we
will be misreading 
you
will be misreading 
they
will be misreading 

Predbudúci

I
will have misread 
you
will have misread 
he/she/it
will have misread 
we
will have misread 
you
will have misread 
they
will have misread 

Predbudúci priebehový

I
will have been misreading 
you
will have been misreading 
he/she/it
will have been misreading 
we
will have been misreading 
you
will have been misreading 
they
will have been misreading 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [misread]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would misread 
you
would misread 
he/she/it
would misread 
we
would misread 
you
would misread 
they
would misread 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be misreading 
you
would be misreading 
he/she/it
would be misreading 
we
would be misreading 
you
would be misreading 
they
would be misreading 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have misread 
you
would have misread 
he/she/it
would have misread 
we
would have misread 
you
would have misread 
they
would have misread 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been misreading 
you
would have been misreading 
he/she/it
would have been misreading 
we
would have been misreading 
you
would have been misreading 
they
would have been misreading 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [misread]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
misread 
you
misread 
he/she/it
misread 
we
misread 
you
misread 
they
misread 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
misread 
you
misread 
he/she/it
misread 
we
misread 
you
misread 
they
misread 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had misread 
you
had misread 
he/she/it
had misread 
we
had misread 
you
had misread 
they
had misread 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [misread]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
misread 
you
Let´s misread 
he/she/it
misread 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [misread]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
misreading 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
misread 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá