Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas OUGHT | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  ought


Nepravidelné sloveso a minulý čas ought

B2

Infinitív

ought


Časovanie nepravidelného slovesa [ought]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
ought 
you
ought 
he/she/it
ought 
we
ought 
you
ought 
they
ought 

Prítomný priebehový

I
 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Minulý čas

I
ought 
you
ought 
he/she/it
ought 
we
ought 
you
ought 
they
ought 

Minulý priebehový

I
 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Predrítomný čas

I
 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Predprítomný čas priebehový

I
 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Predminulý

I
 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Predminulý priebehový

I
 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Budúce

I
 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Budúce priebehový

I
 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Predbudúci

I
 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Predbudúci priebehový

I
 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [ought]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [ought]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [ought]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [ought]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
ought 
you
 
he/she/it
 
we
ought 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá