Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas OUTLAY | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  outlay


Nepravidelné sloveso a minulý čas outlay

C2

Infinitív

outlay

Minulý čas

outlaid

outlayed *

Príčastie minulé

outlaid

outlayed ** Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

lay

[leɪ]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]


Časovanie nepravidelného slovesa [outlay]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
outlay 
you
outlay 
he/she/it
outlays 
we
outlay 
you
outlay 
they
outlays 

Prítomný priebehový

I
am outlaying 
you
are outlaying 
he/she/it
is outlaying 
we
am outlaying 
you
are outlaying 
they
is outlaying 

Minulý čas

I
outlaid 
you
outlaid 
he/she/it
outlaid 
we
outlaid 
you
outlaid 
they
outlaid 

Minulý priebehový

I
was outlaying 
you
were outlaying 
he/she/it
was outlaying 
we
was outlaying 
you
were outlaying 
they
was outlaying 

Predrítomný čas

I
have outlaid 
you
have outlaid 
he/she/it
has outlaid 
we
have outlaid 
you
have outlaid 
they
has outlaid 

Predprítomný čas priebehový

I
have been outlaying 
you
have been outlaying 
he/she/it
has been outlaying 
we
have been outlaying 
you
have been outlaying 
they
has been outlaying 

Predminulý

I
had outlaid 
you
had outlaid 
he/she/it
had outlaid 
we
had outlaid 
you
had outlaid 
they
had outlaid 

Predminulý priebehový

I
had been outlaying 
you
had been outlaying 
he/she/it
had been outlaying 
we
had been outlaying 
you
had been outlaying 
they
had been outlaying 

Budúce

I
will outlay 
you
will outlay 
he/she/it
will outlay 
we
will outlay 
you
will outlay 
they
will outlay 

Budúce priebehový

I
will be outlaying 
you
will be outlaying 
he/she/it
will be outlaying 
we
will be outlaying 
you
will be outlaying 
they
will be outlaying 

Predbudúci

I
will have outlaid 
you
will have outlaid 
he/she/it
will have outlaid 
we
will have outlaid 
you
will have outlaid 
they
will have outlaid 

Predbudúci priebehový

I
will have been outlaying 
you
will have been outlaying 
he/she/it
will have been outlaying 
we
will have been outlaying 
you
will have been outlaying 
they
will have been outlaying 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [outlay]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would outlay 
you
would outlay 
he/she/it
would outlay 
we
would outlay 
you
would outlay 
they
would outlay 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be outlaying 
you
would be outlaying 
he/she/it
would be outlaying 
we
would be outlaying 
you
would be outlaying 
they
would be outlaying 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have outlaid 
you
would have outlaid 
he/she/it
would have outlaid 
we
would have outlaid 
you
would have outlaid 
they
would have outlaid 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been outlaying 
you
would have been outlaying 
he/she/it
would have been outlaying 
we
would have been outlaying 
you
would have been outlaying 
they
would have been outlaying 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [outlay]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
outlay 
you
outlay 
he/she/it
outlay 
we
outlay 
you
outlay 
they
outlay 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
outlaid 
you
outlaid 
he/she/it
outlaid 
we
outlaid 
you
outlaid 
they
outlaid 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had outlaid 
you
had outlaid 
he/she/it
had outlaid 
we
had outlaid 
you
had outlaid 
they
had outlaid 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [outlay]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
outlay 
you
Let´s outlay 
he/she/it
outlay 
we
outlay 
you
Let´s outlay 
they
outlay 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [outlay]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
outlaying 
you
 
he/she/it
 
we
outlaying 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
outlaid 
you
 
he/she/it
 
we
outlaid 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá