Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas OVERBEAR | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  overbear


Nepravidelné sloveso a minulý čas overbear

Infinitív

overbear

Minulý čas

overbore

overbare*

Príčastie minulé

overborne

overborn* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

bear

[beə]

bore
bare

[bɔː]
[beə]

borne
born

[bɔːn]
[bɔː ]


Časovanie nepravidelného slovesa [overbear]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
overbear 
you
overbear 
he/she/it
overbears 
we
overbear 
you
overbear 
they
overbear 

Prítomný priebehový

I
am overbearing 
you
are overbearing 
he/she/it
is overbearing 
we
are overbearing 
you
are overbearing 
they
are overbearing 

Minulý čas

I
overbore 
you
overbore 
he/she/it
overbore 
we
overbore 
you
overbore 
they
overbore 

Minulý priebehový

I
was overbearing 
you
were overbearing 
he/she/it
was overbearing 
we
were overbearing 
you
were overbearing 
they
were overbearing 

Predrítomný čas

I
have overborne; overborn 
you
have overborne; overborn 
he/she/it
has overborne; overborn 
we
have overborne; overborn 
you
have overborne; overborn 
they
have overborne; overborn 

Predprítomný čas priebehový

I
have been overbearing 
you
have been overbearing 
he/she/it
has been overbearing 
we
have been overbearing 
you
have been overbearing 
they
have been overbearing 

Predminulý

I
had overborne; overborn 
you
had overborne; overborn 
he/she/it
had overborne; overborn 
we
had overborne; overborn 
you
had overborne; overborn 
they
had overborne; overborn 

Predminulý priebehový

I
had been overbearing 
you
had been overbearing 
he/she/it
had been overbearing 
we
had been overbearing 
you
had been overbearing 
they
had been overbearing 

Budúce

I
will overbear 
you
will overbear 
he/she/it
will overbear 
we
will overbear 
you
will overbear 
they
will overbear 

Budúce priebehový

I
will be overbearing 
you
will be overbearing 
he/she/it
will be overbearing 
we
will be overbearing 
you
will be overbearing 
they
will be overbearing 

Predbudúci

I
will have overborne; overborn 
you
will have overborne; overborn 
he/she/it
will have overborne; overborn 
we
will have overborne; overborn 
you
will have overborne; overborn 
they
will have overborne; overborn 

Predbudúci priebehový

I
will have been overbearing 
you
will have been overbearing 
he/she/it
will have been overbearing 
we
will have been overbearing 
you
will have been overbearing 
they
will have been overbearing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [overbear]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would overbear 
you
would overbear 
he/she/it
would overbear 
we
would overbear 
you
would overbear 
they
would overbear 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be overbearing 
you
would be overbearing 
he/she/it
would be overbearing 
we
would be overbearing 
you
would be overbearing 
they
would be overbearing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have overborne; overborn 
you
would have overborne; overborn 
he/she/it
would have overborne; overborn 
we
would have overborne; overborn 
you
would have overborne; overborn 
they
would have overborne; overborn 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been overbearing 
you
would have been overbearing 
he/she/it
would have been overbearing 
we
would have been overbearing 
you
would have been overbearing 
they
would have been overbearing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [overbear]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
overbear 
you
overbear 
he/she/it
overbear 
we
overbear 
you
overbear 
they
overbear 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
overbore 
you
overbore 
he/she/it
overbore 
we
overbore 
you
overbore 
they
overbore 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had overborne; overborn 
you
had overborne; overborn 
he/she/it
had overborne; overborn 
we
had overborne; overborn 
you
had overborne; overborn 
they
had overborne; overborn 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [overbear]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
overbear 
you
Let´s overbear 
he/she/it
overbear 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [overbear]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
overbearing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
overborne; overborn 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá