Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas OVERBUILD | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  overbuild


Nepravidelné sloveso a minulý čas overbuild

Infinitív

overbuild

Minulý čas

overbuiltSloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

build

[bɪld]

built

[bɪlt]

built

[bɪlt]


Časovanie nepravidelného slovesa [overbuild]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
overbuild 
you
overbuild 
he/she/it
overbuilds 
we
overbuild 
you
overbuild 
they
overbuild 

Prítomný priebehový

I
am overbuilding 
you
are overbuilding 
he/she/it
is overbuilding 
we
are overbuilding 
you
are overbuilding 
they
are overbuilding 

Minulý čas

I
overbuilt 
you
overbuilt 
he/she/it
overbuilt 
we
overbuilt 
you
overbuilt 
they
overbuilt 

Minulý priebehový

I
was overbuilding 
you
were overbuilding 
he/she/it
was overbuilding 
we
were overbuilding 
you
were overbuilding 
they
were overbuilding 

Predrítomný čas

I
have overbuilt 
you
have overbuilt 
he/she/it
has overbuilt 
we
have overbuilt 
you
have overbuilt 
they
have overbuilt 

Predprítomný čas priebehový

I
have been overbuilding 
you
have been overbuilding 
he/she/it
has been overbuilding 
we
have been overbuilding 
you
have been overbuilding 
they
have been overbuilding 

Predminulý

I
had overbuilt 
you
had overbuilt 
he/she/it
had overbuilt 
we
had overbuilt 
you
had overbuilt 
they
had overbuilt 

Predminulý priebehový

I
had been overbuilding 
you
had been overbuilding 
he/she/it
had been overbuilding 
we
had been overbuilding 
you
had been overbuilding 
they
had been overbuilding 

Budúce

I
will overbuild 
you
will overbuild 
he/she/it
will overbuild 
we
will overbuild 
you
will overbuild 
they
will overbuild 

Budúce priebehový

I
will be overbuilding 
you
will be overbuilding 
he/she/it
will be overbuilding 
we
will be overbuilding 
you
will be overbuilding 
they
will be overbuilding 

Predbudúci

I
will have overbuilt 
you
will have overbuilt 
he/she/it
will have overbuilt 
we
will have overbuilt 
you
will have overbuilt 
they
will have overbuilt 

Predbudúci priebehový

I
will have been overbuilding 
you
will have been overbuilding 
he/she/it
will have been overbuilding 
we
will have been overbuilding 
you
will have been overbuilding 
they
will have been overbuilding 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [overbuild]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would overbuild 
you
would overbuild 
he/she/it
would overbuild 
we
would overbuild 
you
would overbuild 
they
would overbuild 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be overbuilding 
you
would be overbuilding 
he/she/it
would be overbuilding 
we
would be overbuilding 
you
would be overbuilding 
they
would be overbuilding 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have overbuilt 
you
would have overbuilt 
he/she/it
would have overbuilt 
we
would have overbuilt 
you
would have overbuilt 
they
would have overbuilt 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been overbuilding 
you
would have been overbuilding 
he/she/it
would have been overbuilding 
we
would have been overbuilding 
you
would have been overbuilding 
they
would have been overbuilding 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [overbuild]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
overbuild 
you
overbuild 
he/she/it
overbuild 
we
overbuild 
you
overbuild 
they
overbuild 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
overbuilt 
you
overbuilt 
he/she/it
overbuilt 
we
overbuilt 
you
overbuilt 
they
overbuilt 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had overbuilt 
you
had overbuilt 
he/she/it
had overbuilt 
we
had overbuilt 
you
had overbuilt 
they
had overbuilt 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [overbuild]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
overbuild 
you
Let´s overbuild 
he/she/it
overbuild 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [overbuild]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
overbuilding 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
overbuilt 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá