Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas OVERDO / OVERDOES | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  overdo / overdoes


Nepravidelné sloveso a minulý čas overdo
overdoes

C1

Infinitív

overdo

overdoesSloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

do
does

[du:]
[dʌz]

did

[dɪd]

done

[dʌn]


Časovanie nepravidelného slovesa [overdo / overdoes]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
overdo 
you
overdo 
he/she/it
overdoes 
we
overdo 
you
overdo 
they
overdo 

Prítomný priebehový

I
am overdoing 
you
are overdoing 
he/she/it
is overdoing 
we
are overdoing 
you
are overdoing 
they
are overdoing 

Minulý čas

I
overdid 
you
overdid 
he/she/it
overdid 
we
overdid 
you
overdid 
they
overdid 

Minulý priebehový

I
was overdoing 
you
were overdoing 
he/she/it
was overdoing 
we
were overdoing 
you
were overdoing 
they
were overdoing 

Predrítomný čas

I
have overdone 
you
have overdone 
he/she/it
has overdone 
we
have overdone 
you
have overdone 
they
have overdone 

Predprítomný čas priebehový

I
have been overdoing 
you
have been overdoing 
he/she/it
has been overdoing 
we
have been overdoing 
you
have been overdoing 
they
have been overdoing 

Predminulý

I
had overdone 
you
had overdone 
he/she/it
had overdone 
we
had overdone 
you
had overdone 
they
had overdone 

Predminulý priebehový

I
had been overdoing 
you
had been overdoing 
he/she/it
had been overdoing 
we
had been overdoing 
you
had been overdoing 
they
had been overdoing 

Budúce

I
will overdo 
you
will overdo 
he/she/it
will overdo 
we
will overdo 
you
will overdo 
they
will overdo 

Budúce priebehový

I
will be overdoing 
you
will be overdoing 
he/she/it
will be overdoing 
we
will be overdoing 
you
will be overdoing 
they
will be overdoing 

Predbudúci

I
will have overdone 
you
will have overdone 
he/she/it
will have overdone 
we
will have overdone 
you
will have overdone 
they
will have overdone 

Predbudúci priebehový

I
will have been overdoing 
you
will have been overdoing 
he/she/it
will have been overdoing 
we
will have been overdoing 
you
will have been overdoing 
they
will have been overdoing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [overdo / overdoes]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would overdo 
you
would overdo 
he/she/it
would overdo 
we
would overdo 
you
would overdo 
they
would overdo 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be overdoing 
you
would be overdoing 
he/she/it
would be overdoing 
we
would be overdoing 
you
would be overdoing 
they
would be overdoing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have overdone 
you
would have overdone 
he/she/it
would have overdone 
we
would have overdone 
you
would have overdone 
they
would have overdone 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been overdoing 
you
would have been overdoing 
he/she/it
would have been overdoing 
we
would have been overdoing 
you
would have been overdoing 
they
would have been overdoing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [overdo / overdoes]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
overdo 
you
overdo 
he/she/it
overdo 
we
overdo 
you
overdo 
they
overdo 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
overdid 
you
overdid 
he/she/it
overdid 
we
overdid 
you
overdid 
they
overdid 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had overdone 
you
had overdone 
he/she/it
had overdone 
we
had overdone 
you
had overdone 
they
had overdone 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [overdo / overdoes]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
overdo 
you
Let´s overdo 
he/she/it
overdo 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [overdo / overdoes]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
overdoing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
overdone 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá