Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas OVERDRAW | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  overdraw


Nepravidelné sloveso a minulý čas overdraw

C1 Preklad: prečerpať úver

Infinitív

overdraw

[ˌəʊvəˈdrɔː]

Minulý čas

overdrew

[ˌəʊvəˈdruː]

Príčastie minulé

overdrawn

[ˌəʊvəˈdrɔːn]


Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

draw

[drɔː]

drew

[druː]

drawn

[drɔːn]


Časovanie nepravidelného slovesa [overdraw]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
overdraw 
you
overdraw 
he/she/it
overdraws 
we
overdraw 
you
overdraw 
they
overdraw 

Prítomný priebehový

I
am overdrawing 
you
are overdrawing 
he/she/it
is overdrawing 
we
are overdrawing 
you
are overdrawing 
they
are overdrawing 

Minulý čas

I
overdrew 
you
overdrew 
he/she/it
overdrew 
we
overdrew 
you
overdrew 
they
overdrew 

Minulý priebehový

I
was overdrawing 
you
were overdrawing 
he/she/it
was overdrawing 
we
were overdrawing 
you
were overdrawing 
they
were overdrawing 

Predrítomný čas

I
have overdrawn 
you
have overdrawn 
he/she/it
has overdrawn 
we
have overdrawn 
you
have overdrawn 
they
have overdrawn 

Predprítomný čas priebehový

I
have been overdrawing 
you
have been overdrawing 
he/she/it
has been overdrawing 
we
have been overdrawing 
you
have been overdrawing 
they
have been overdrawing 

Predminulý

I
had overdrawn 
you
had overdrawn 
he/she/it
had overdrawn 
we
had overdrawn 
you
had overdrawn 
they
had overdrawn 

Predminulý priebehový

I
had been overdrawing 
you
had been overdrawing 
he/she/it
had been overdrawing 
we
had been overdrawing 
you
had been overdrawing 
they
had been overdrawing 

Budúce

I
will overdraw 
you
will overdraw 
he/she/it
will overdraw 
we
will overdraw 
you
will overdraw 
they
will overdraw 

Budúce priebehový

I
will be overdrawing 
you
will be overdrawing 
he/she/it
will be overdrawing 
we
will be overdrawing 
you
will be overdrawing 
they
will be overdrawing 

Predbudúci

I
will have overdrawn 
you
will have overdrawn 
he/she/it
will have overdrawn 
we
will have overdrawn 
you
will have overdrawn 
they
will have overdrawn 

Predbudúci priebehový

I
will have been overdrawing 
you
will have been overdrawing 
he/she/it
will have been overdrawing 
we
will have been overdrawing 
you
will have been overdrawing 
they
will have been overdrawing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [overdraw]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would overdraw 
you
would overdraw 
he/she/it
would overdraw 
we
would overdraw 
you
would overdraw 
they
would overdraw 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be overdrawing 
you
would be overdrawing 
he/she/it
would be overdrawing 
we
would be overdrawing 
you
would be overdrawing 
they
would be overdrawing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have overdrawn 
you
would have overdrawn 
he/she/it
would have overdrawn 
we
would have overdrawn 
you
would have overdrawn 
they
would have overdrawn 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been overdrawing 
you
would have been overdrawing 
he/she/it
would have been overdrawing 
we
would have been overdrawing 
you
would have been overdrawing 
they
would have been overdrawing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [overdraw]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
overdraw 
you
overdraw 
he/she/it
overdraw 
we
overdraw 
you
overdraw 
they
overdraw 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
overdrew 
you
overdrew 
he/she/it
overdrew 
we
overdrew 
you
overdrew 
they
overdrew 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had overdrawn 
you
had overdrawn 
he/she/it
had overdrawn 
we
had overdrawn 
you
had overdrawn 
they
had overdrawn 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [overdraw]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
overdraw 
you
Let´s overdraw 
he/she/it
overdraw 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [overdraw]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
overdrawing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
overdrawn 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá