Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas OVERDRIVE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  overdrive


Nepravidelné sloveso a minulý čas overdrive

Infinitív

overdrive

Minulý čas

overdrove

overdrave ** Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

drive

[draɪv]

drove
drave

[drəʊv]
[dræv]

driven

[ˈdrɪvn]


Časovanie nepravidelného slovesa [overdrive]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
overdrive 
you
overdrive 
he/she/it
overdrives 
we
overdrive 
you
overdrive 
they
overdrives 

Prítomný priebehový

I
am overdriving 
you
are overdriving 
he/she/it
is overdriving 
we
am overdriving 
you
are overdriving 
they
is overdriving 

Minulý čas

I
overdrove 
you
overdrove 
he/she/it
overdrove 
we
overdrove 
you
overdrove 
they
overdrove 

Minulý priebehový

I
was overdriving 
you
were overdriving 
he/she/it
was overdriving 
we
was overdriving 
you
were overdriving 
they
was overdriving 

Predrítomný čas

I
have overdriven 
you
have overdriven 
he/she/it
has overdriven 
we
have overdriven 
you
have overdriven 
they
has overdriven 

Predprítomný čas priebehový

I
have been overdriving 
you
have been overdriving 
he/she/it
has been overdriving 
we
have been overdriving 
you
have been overdriving 
they
has been overdriving 

Predminulý

I
had overdriven 
you
had overdriven 
he/she/it
had overdriven 
we
had overdriven 
you
had overdriven 
they
had overdriven 

Predminulý priebehový

I
had been overdriving 
you
had been overdriving 
he/she/it
had been overdriving 
we
had been overdriving 
you
had been overdriving 
they
had been overdriving 

Budúce

I
will overdrive 
you
will overdrive 
he/she/it
will overdrive 
we
will overdrive 
you
will overdrive 
they
will overdrive 

Budúce priebehový

I
will be overdriving 
you
will be overdriving 
he/she/it
will be overdriving 
we
will be overdriving 
you
will be overdriving 
they
will be overdriving 

Predbudúci

I
will have overdriven 
you
will have overdriven 
he/she/it
will have overdriven 
we
will have overdriven 
you
will have overdriven 
they
will have overdriven 

Predbudúci priebehový

I
will have been overdriving 
you
will have been overdriving 
he/she/it
will have been overdriving 
we
will have been overdriving 
you
will have been overdriving 
they
will have been overdriving 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [overdrive]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would overdrive 
you
would overdrive 
he/she/it
would overdrive 
we
would overdrive 
you
would overdrive 
they
would overdrive 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be overdriving 
you
would be overdriving 
he/she/it
would be overdriving 
we
would be overdriving 
you
would be overdriving 
they
would be overdriving 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have overdriven 
you
would have overdriven 
he/she/it
would have overdriven 
we
would have overdriven 
you
would have overdriven 
they
would have overdriven 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been overdriving 
you
would have been overdriving 
he/she/it
would have been overdriving 
we
would have been overdriving 
you
would have been overdriving 
they
would have been overdriving 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [overdrive]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
overdrive 
you
overdrive 
he/she/it
overdrive 
we
overdrive 
you
overdrive 
they
overdrive 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
overdrove 
you
overdrove 
he/she/it
overdrove 
we
overdrove 
you
overdrove 
they
overdrove 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had overdriven 
you
had overdriven 
he/she/it
had overdriven 
we
had overdriven 
you
had overdriven 
they
had overdriven 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [overdrive]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
overdrive 
you
Let´s overdrive 
he/she/it
overdrive 
we
overdrive 
you
Let´s overdrive 
they
overdrive 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [overdrive]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
overdriving 
you
 
he/she/it
 
we
overdriving 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
overdriven 
you
 
he/she/it
 
we
overdriven 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá