Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas OVERFLY | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  overfly


Nepravidelné sloveso a minulý čas overfly

Infinitív

overflySloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

fly

[flaɪ]

flew

[fluː]

flown

[fləʊn]


Časovanie nepravidelného slovesa [overfly]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
overfly 
you
overfly 
he/she/it
overflies 
we
overfly 
you
overfly 
they
overfly 

Prítomný priebehový

I
am overflying 
you
are overflying 
he/she/it
is overflying 
we
are overflying 
you
are overflying 
they
are overflying 

Minulý čas

I
overflew 
you
overflew 
he/she/it
overflew 
we
overflew 
you
overflew 
they
overflew 

Minulý priebehový

I
was overflying 
you
were overflying 
he/she/it
was overflying 
we
were overflying 
you
were overflying 
they
were overflying 

Predrítomný čas

I
have overflown 
you
have overflown 
he/she/it
has overflown 
we
have overflown 
you
have overflown 
they
have overflown 

Predprítomný čas priebehový

I
have been overflying 
you
have been overflying 
he/she/it
has been overflying 
we
have been overflying 
you
have been overflying 
they
have been overflying 

Predminulý

I
had overflown 
you
had overflown 
he/she/it
had overflown 
we
had overflown 
you
had overflown 
they
had overflown 

Predminulý priebehový

I
had been overflying 
you
had been overflying 
he/she/it
had been overflying 
we
had been overflying 
you
had been overflying 
they
had been overflying 

Budúce

I
will overfly 
you
will overfly 
he/she/it
will overfly 
we
will overfly 
you
will overfly 
they
will overfly 

Budúce priebehový

I
will be overflying 
you
will be overflying 
he/she/it
will be overflying 
we
will be overflying 
you
will be overflying 
they
will be overflying 

Predbudúci

I
will have overflown 
you
will have overflown 
he/she/it
will have overflown 
we
will have overflown 
you
will have overflown 
they
will have overflown 

Predbudúci priebehový

I
will have been overflying 
you
will have been overflying 
he/she/it
will have been overflying 
we
will have been overflying 
you
will have been overflying 
they
will have been overflying 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [overfly]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would overfly 
you
would overfly 
he/she/it
would overfly 
we
would overfly 
you
would overfly 
they
would overfly 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be overflying 
you
would be overflying 
he/she/it
would be overflying 
we
would be overflying 
you
would be overflying 
they
would be overflying 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have overflown 
you
would have overflown 
he/she/it
would have overflown 
we
would have overflown 
you
would have overflown 
they
would have overflown 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been overflying 
you
would have been overflying 
he/she/it
would have been overflying 
we
would have been overflying 
you
would have been overflying 
they
would have been overflying 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [overfly]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
overfly 
you
overfly 
he/she/it
overfly 
we
overfly 
you
overfly 
they
overfly 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
overflew 
you
overflew 
he/she/it
overflew 
we
overflew 
you
overflew 
they
overflew 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had overflown 
you
had overflown 
he/she/it
had overflown 
we
had overflown 
you
had overflown 
they
had overflown 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [overfly]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
overfly 
you
Let´s overfly 
he/she/it
overfly 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [overfly]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
overflying 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
overflown 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá