Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas OVERHEAR | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  overhear


Nepravidelné sloveso a minulý čas overhear

C2 Preklad: započuť

Infinitív

overhear

[ˌəʊvəˈhɪə]

Minulý čas

overheard

[ˌəʊvəˈhɜːd]

Príčastie minulé

overheard

[ˌəʊvəˈhɜːd]


Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

hear

[hɪə]

heard

[hɜːd]

heard

[hɜːd]


Časovanie nepravidelného slovesa [overhear]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
overhear 
you
overhear 
he/she/it
overhears 
we
overhear 
you
overhear 
they
overhear 

Prítomný priebehový

I
am overhearing 
you
are overhearing 
he/she/it
is overhearing 
we
are overhearing 
you
are overhearing 
they
are overhearing 

Minulý čas

I
overheard 
you
overheard 
he/she/it
overheard 
we
overheard 
you
overheard 
they
overheard 

Minulý priebehový

I
was overhearing 
you
were overhearing 
he/she/it
was overhearing 
we
were overhearing 
you
were overhearing 
they
were overhearing 

Predrítomný čas

I
have overheard 
you
have overheard 
he/she/it
has overheard 
we
have overheard 
you
have overheard 
they
have overheard 

Predprítomný čas priebehový

I
have been overhearing 
you
have been overhearing 
he/she/it
has been overhearing 
we
have been overhearing 
you
have been overhearing 
they
have been overhearing 

Predminulý

I
had overheard 
you
had overheard 
he/she/it
had overheard 
we
had overheard 
you
had overheard 
they
had overheard 

Predminulý priebehový

I
had been overhearing 
you
had been overhearing 
he/she/it
had been overhearing 
we
had been overhearing 
you
had been overhearing 
they
had been overhearing 

Budúce

I
will overhear 
you
will overhear 
he/she/it
will overhear 
we
will overhear 
you
will overhear 
they
will overhear 

Budúce priebehový

I
will be overhearing 
you
will be overhearing 
he/she/it
will be overhearing 
we
will be overhearing 
you
will be overhearing 
they
will be overhearing 

Predbudúci

I
will have overheard 
you
will have overheard 
he/she/it
will have overheard 
we
will have overheard 
you
will have overheard 
they
will have overheard 

Predbudúci priebehový

I
will have been overhearing 
you
will have been overhearing 
he/she/it
will have been overhearing 
we
will have been overhearing 
you
will have been overhearing 
they
will have been overhearing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [overhear]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would overhear 
you
would overhear 
he/she/it
would overhear 
we
would overhear 
you
would overhear 
they
would overhear 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be overhearing 
you
would be overhearing 
he/she/it
would be overhearing 
we
would be overhearing 
you
would be overhearing 
they
would be overhearing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have overheard 
you
would have overheard 
he/she/it
would have overheard 
we
would have overheard 
you
would have overheard 
they
would have overheard 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been overhearing 
you
would have been overhearing 
he/she/it
would have been overhearing 
we
would have been overhearing 
you
would have been overhearing 
they
would have been overhearing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [overhear]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
overhear 
you
overhear 
he/she/it
overhear 
we
overhear 
you
overhear 
they
overhear 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
overheard 
you
overheard 
he/she/it
overheard 
we
overheard 
you
overheard 
they
overheard 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had overheard 
you
had overheard 
he/she/it
had overheard 
we
had overheard 
you
had overheard 
they
had overheard 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [overhear]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
overhear 
you
Let´s overhear 
he/she/it
overhear 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [overhear]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
overhearing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
overheard 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá