Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas OVERSPEND | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  overspend


Nepravidelné sloveso a minulý čas overspend

Infinitív

overspend

Minulý čas

overspentSloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

spend

[spend]

spent

[spent]

spent

[spent]


Časovanie nepravidelného slovesa [overspend]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
overspend 
you
overspend 
he/she/it
overspends 
we
overspend 
you
overspend 
they
overspend 

Prítomný priebehový

I
am overspending 
you
are overspending 
he/she/it
is overspending 
we
are overspending 
you
are overspending 
they
are overspending 

Minulý čas

I
overspent 
you
overspent 
he/she/it
overspent 
we
overspent 
you
overspent 
they
overspent 

Minulý priebehový

I
was overspending 
you
were overspending 
he/she/it
was overspending 
we
were overspending 
you
were overspending 
they
were overspending 

Predrítomný čas

I
have overspent 
you
have overspent 
he/she/it
has overspent 
we
have overspent 
you
have overspent 
they
have overspent 

Predprítomný čas priebehový

I
have been overspending 
you
have been overspending 
he/she/it
has been overspending 
we
have been overspending 
you
have been overspending 
they
have been overspending 

Predminulý

I
had overspent 
you
had overspent 
he/she/it
had overspent 
we
had overspent 
you
had overspent 
they
had overspent 

Predminulý priebehový

I
had been overspending 
you
had been overspending 
he/she/it
had been overspending 
we
had been overspending 
you
had been overspending 
they
had been overspending 

Budúce

I
will overspend 
you
will overspend 
he/she/it
will overspend 
we
will overspend 
you
will overspend 
they
will overspend 

Budúce priebehový

I
will be overspending 
you
will be overspending 
he/she/it
will be overspending 
we
will be overspending 
you
will be overspending 
they
will be overspending 

Predbudúci

I
will have overspent 
you
will have overspent 
he/she/it
will have overspent 
we
will have overspent 
you
will have overspent 
they
will have overspent 

Predbudúci priebehový

I
will have been overspending 
you
will have been overspending 
he/she/it
will have been overspending 
we
will have been overspending 
you
will have been overspending 
they
will have been overspending 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [overspend]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would overspend 
you
would overspend 
he/she/it
would overspend 
we
would overspend 
you
would overspend 
they
would overspend 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be overspending 
you
would be overspending 
he/she/it
would be overspending 
we
would be overspending 
you
would be overspending 
they
would be overspending 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have overspent 
you
would have overspent 
he/she/it
would have overspent 
we
would have overspent 
you
would have overspent 
they
would have overspent 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been overspending 
you
would have been overspending 
he/she/it
would have been overspending 
we
would have been overspending 
you
would have been overspending 
they
would have been overspending 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [overspend]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
overspend 
you
overspend 
he/she/it
overspend 
we
overspend 
you
overspend 
they
overspend 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
overspent 
you
overspent 
he/she/it
overspent 
we
overspent 
you
overspent 
they
overspent 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had overspent 
you
had overspent 
he/she/it
had overspent 
we
had overspent 
you
had overspent 
they
had overspent 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [overspend]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
overspend 
you
Let´s overspend 
he/she/it
overspend 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [overspend]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
overspending 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
overspent 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá