Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas PARTAKE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  partake


Nepravidelné sloveso a minulý čas partake

C2

Infinitív

partake

[pɑːˈteɪk]

Minulý čas

partook

partaked *

[pɑːˈtʊk]
[pɑːˈteɪkəd]

Príčastie minulé

partaken

[pɑːˈteɪkən]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

take

[teɪk]

took
taked

[tʊk]
[teɪkəd]

taken

[ˈteɪkən]


Časovanie nepravidelného slovesa [partake]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
partake 
you
partake 
he/she/it
partakes 
we
partake 
you
partake 
they
partake 

Prítomný priebehový

I
am partaking 
you
are partaking 
he/she/it
is partaking 
we
are partaking 
you
are partaking 
they
are partaking 

Minulý čas

I
partook 
you
partook 
he/she/it
partook 
we
partook 
you
partook 
they
partook 

Minulý priebehový

I
was partaking 
you
were partaking 
he/she/it
was partaking 
we
were partaking 
you
were partaking 
they
were partaking 

Predrítomný čas

I
have partaken 
you
have partaken 
he/she/it
has partaken 
we
have partaken 
you
have partaken 
they
have partaken 

Predprítomný čas priebehový

I
have been partaking 
you
have been partaking 
he/she/it
has been partaking 
we
have been partaking 
you
have been partaking 
they
have been partaking 

Predminulý

I
had partaken 
you
had partaken 
he/she/it
had partaken 
we
had partaken 
you
had partaken 
they
had partaken 

Predminulý priebehový

I
had been partaking 
you
had been partaking 
he/she/it
had been partaking 
we
had been partaking 
you
had been partaking 
they
had been partaking 

Budúce

I
will partake 
you
will partake 
he/she/it
will partake 
we
will partake 
you
will partake 
they
will partake 

Budúce priebehový

I
will be partaking 
you
will be partaking 
he/she/it
will be partaking 
we
will be partaking 
you
will be partaking 
they
will be partaking 

Predbudúci

I
will have partaken 
you
will have partaken 
he/she/it
will have partaken 
we
will have partaken 
you
will have partaken 
they
will have partaken 

Predbudúci priebehový

I
will have been partaking 
you
will have been partaking 
he/she/it
will have been partaking 
we
will have been partaking 
you
will have been partaking 
they
will have been partaking 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [partake]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would partake 
you
would partake 
he/she/it
would partake 
we
would partake 
you
would partake 
they
would partake 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be partaking 
you
would be partaking 
he/she/it
would be partaking 
we
would be partaking 
you
would be partaking 
they
would be partaking 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have partaken 
you
would have partaken 
he/she/it
would have partaken 
we
would have partaken 
you
would have partaken 
they
would have partaken 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been partaking 
you
would have been partaking 
he/she/it
would have been partaking 
we
would have been partaking 
you
would have been partaking 
they
would have been partaking 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [partake]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
partake 
you
partake 
he/she/it
partake 
we
partake 
you
partake 
they
partake 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
partook 
you
partook 
he/she/it
partook 
we
partook 
you
partook 
they
partook 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had partaken 
you
had partaken 
he/she/it
had partaken 
we
had partaken 
you
had partaken 
they
had partaken 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [partake]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
partake 
you
Let´s partake 
he/she/it
partake 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [partake]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
partaking 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
partaken 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá