Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas PUT | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  put


Nepravidelné sloveso a minulý čas put

A1 Preklad: dať, položiť

Infinitív

put

[pʊt]

Minulý čas

put

[pʊt]

Príčastie minulé

put

putten *

[pʊt]
[pʊtn]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

input

[ˈɪnpʊt]

input

[ˈɪnpʊt]

input
inputten

[ˈɪnpʊt]
[ˈɪnpʊtn]

output

output
outputten

underput

underput
underputten


Časovanie nepravidelného slovesa [put]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
put 
you
put 
he/she/it
puts 
we
put 
you
put 
they
put 

Prítomný priebehový

I
am putting 
you
are putting 
he/she/it
is putting 
we
are putting 
you
are putting 
they
are putting 

Minulý čas

I
put 
you
put 
he/she/it
put 
we
put 
you
put 
they
put 

Minulý priebehový

I
was putting 
you
were putting 
he/she/it
was putting 
we
were putting 
you
were putting 
they
were putting 

Predrítomný čas

I
have put 
you
have put 
he/she/it
has put 
we
have put 
you
have put 
they
have put 

Predprítomný čas priebehový

I
have been putting 
you
have been putting 
he/she/it
has been putting 
we
have been putting 
you
have been putting 
they
have been putting 

Predminulý

I
had put 
you
had put 
he/she/it
had put 
we
had put 
you
had put 
they
had put 

Predminulý priebehový

I
had been putting 
you
had been putting 
he/she/it
had been putting 
we
had been putting 
you
had been putting 
they
had been putting 

Budúce

I
will put 
you
will put 
he/she/it
will put 
we
will put 
you
will put 
they
will put 

Budúce priebehový

I
will be putting 
you
will be putting 
he/she/it
will be putting 
we
will be putting 
you
will be putting 
they
will be putting 

Predbudúci

I
will have put 
you
will have put 
he/she/it
will have put 
we
will have put 
you
will have put 
they
will have put 

Predbudúci priebehový

I
will have been putting 
you
will have been putting 
he/she/it
will have been putting 
we
will have been putting 
you
will have been putting 
they
will have been putting 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [put]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would put 
you
would put 
he/she/it
would put 
we
would put 
you
would put 
they
would put 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be putting 
you
would be putting 
he/she/it
would be putting 
we
would be putting 
you
would be putting 
they
would be putting 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have put 
you
would have put 
he/she/it
would have put 
we
would have put 
you
would have put 
they
would have put 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been putting 
you
would have been putting 
he/she/it
would have been putting 
we
would have been putting 
you
would have been putting 
they
would have been putting 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [put]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
put 
you
put 
he/she/it
put 
we
put 
you
put 
they
put 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
put 
you
put 
he/she/it
put 
we
put 
you
put 
they
put 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had put 
you
had put 
he/she/it
had put 
we
had put 
you
had put 
they
had put 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [put]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
put 
you
Let´s put 
he/she/it
put 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [put]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
putting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
put 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [put]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

put about

put across

put aside

put away

put back

put by

put down

put forth

put forward

put in

put off

put on

put out

put over

put through

put together

put under

put up

put up with

put uponNepravidelné slovesá