Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas RELEARN | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  relearn


Nepravidelné sloveso a minulý čas relearn

Infinitív

relearn

Minulý čas

relearned

relearnt

Príčastie minulé

relearned

relearntSloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

learn

[lɜːn]

learned
learnt

[lɜːnd]
[lɜːnt]

learned
learnt

[lɜːnd]
[lɜːnt]


Časovanie nepravidelného slovesa [relearn]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
relearn 
you
relearn 
he/she/it
relearns 
we
relearn 
you
relearn 
they
relearn 

Prítomný priebehový

I
am relearning 
you
are relearning 
he/she/it
is relearning 
we
are relearning 
you
are relearning 
they
are relearning 

Minulý čas

I
relearnt; relearned 
you
relearnt; relearned 
he/she/it
relearnt; relearned 
we
relearnt; relearned 
you
relearnt; relearned 
they
relearnt; relearned 

Minulý priebehový

I
was relearning 
you
were relearning 
he/she/it
was relearning 
we
were relearning 
you
were relearning 
they
were relearning 

Predrítomný čas

I
have relearnt; relearned 
you
have relearnt; relearned 
he/she/it
has relearnt; relearned 
we
have relearnt; relearned 
you
have relearnt; relearned 
they
have relearnt; relearned 

Predprítomný čas priebehový

I
have been relearning 
you
have been relearning 
he/she/it
has been relearning 
we
have been relearning 
you
have been relearning 
they
have been relearning 

Predminulý

I
had relearnt; relearned 
you
had relearnt; relearned 
he/she/it
had relearnt; relearned 
we
had relearnt; relearned 
you
had relearnt; relearned 
they
had relearnt; relearned 

Predminulý priebehový

I
had been relearning 
you
had been relearning 
he/she/it
had been relearning 
we
had been relearning 
you
had been relearning 
they
had been relearning 

Budúce

I
will relearn 
you
will relearn 
he/she/it
will relearn 
we
will relearn 
you
will relearn 
they
will relearn 

Budúce priebehový

I
will be relearning 
you
will be relearning 
he/she/it
will be relearning 
we
will be relearning 
you
will be relearning 
they
will be relearning 

Predbudúci

I
will have relearnt; relearned 
you
will have relearnt; relearned 
he/she/it
will have relearnt; relearned 
we
will have relearnt; relearned 
you
will have relearnt; relearned 
they
will have relearnt; relearned 

Predbudúci priebehový

I
will have been relearning 
you
will have been relearning 
he/she/it
will have been relearning 
we
will have been relearning 
you
will have been relearning 
they
will have been relearning 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [relearn]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would relearn 
you
would relearn 
he/she/it
would relearn 
we
would relearn 
you
would relearn 
they
would relearn 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be relearning 
you
would be relearning 
he/she/it
would be relearning 
we
would be relearning 
you
would be relearning 
they
would be relearning 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have relearnt; relearned 
you
would have relearnt; relearned 
he/she/it
would have relearnt; relearned 
we
would have relearnt; relearned 
you
would have relearnt; relearned 
they
would have relearnt; relearned 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been relearning 
you
would have been relearning 
he/she/it
would have been relearning 
we
would have been relearning 
you
would have been relearning 
they
would have been relearning 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [relearn]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
relearn 
you
relearn 
he/she/it
relearn 
we
relearn 
you
relearn 
they
relearn 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
relearnt; relearned 
you
relearnt; relearned 
he/she/it
relearnt; relearned 
we
relearnt; relearned 
you
relearnt; relearned 
they
relearnt; relearned 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had relearnt; relearned 
you
had relearnt; relearned 
he/she/it
had relearnt; relearned 
we
had relearnt; relearned 
you
had relearnt; relearned 
they
had relearnt; relearned 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [relearn]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
relearn 
you
Let´s relearn 
he/she/it
relearn 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [relearn]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
relearning 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
relearnt; relearned 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá