Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas REPROVE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  reprove


Nepravidelné sloveso a minulý čas reprove

C2 Preklad: pokárhať, haniť

Infinitív

reprove

[rɪˈpruːv]

Minulý čas

reproved

[rɪˈpruːvd]

Príčastie minulé

reproved

reproven

[ripruːvd]
[riˈpruːvn]


Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

prove

[pruːv]

proved

[pruːvd]

proved
proven

[pruːvd]
[ˈpruːvn]


Časovanie nepravidelného slovesa [reprove]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
reprove 
you
reprove 
he/she/it
reproves 
we
reprove 
you
reprove 
they
reprove 

Prítomný priebehový

I
am reproving 
you
are reproving 
he/she/it
is reproving 
we
are reproving 
you
are reproving 
they
are reproving 

Minulý čas

I
reproved 
you
reproved 
he/she/it
reproved 
we
reproved 
you
reproved 
they
reproved 

Minulý priebehový

I
was reproving 
you
were reproving 
he/she/it
was reproving 
we
were reproving 
you
were reproving 
they
were reproving 

Predrítomný čas

I
have reproved 
you
have reproved 
he/she/it
has reproved 
we
have reproved 
you
have reproved 
they
have reproved 

Predprítomný čas priebehový

I
have been reproving 
you
have been reproving 
he/she/it
has been reproving 
we
have been reproving 
you
have been reproving 
they
have been reproving 

Predminulý

I
had reproved 
you
had reproved 
he/she/it
had reproved 
we
had reproved 
you
had reproved 
they
had reproved 

Predminulý priebehový

I
had been reproving 
you
had been reproving 
he/she/it
had been reproving 
we
had been reproving 
you
had been reproving 
they
had been reproving 

Budúce

I
will reprove 
you
will reprove 
he/she/it
will reprove 
we
will reprove 
you
will reprove 
they
will reprove 

Budúce priebehový

I
will be reproving 
you
will be reproving 
he/she/it
will be reproving 
we
will be reproving 
you
will be reproving 
they
will be reproving 

Predbudúci

I
will have reproved 
you
will have reproved 
he/she/it
will have reproved 
we
will have reproved 
you
will have reproved 
they
will have reproved 

Predbudúci priebehový

I
will have been reproving 
you
will have been reproving 
he/she/it
will have been reproving 
we
will have been reproving 
you
will have been reproving 
they
will have been reproving 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [reprove]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would reprove 
you
would reprove 
he/she/it
would reprove 
we
would reprove 
you
would reprove 
they
would reprove 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be reproving 
you
would be reproving 
he/she/it
would be reproving 
we
would be reproving 
you
would be reproving 
they
would be reproving 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have reproved 
you
would have reproved 
he/she/it
would have reproved 
we
would have reproved 
you
would have reproved 
they
would have reproved 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been reproving 
you
would have been reproving 
he/she/it
would have been reproving 
we
would have been reproving 
you
would have been reproving 
they
would have been reproving 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [reprove]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
reprove 
you
reprove 
he/she/it
reprove 
we
reprove 
you
reprove 
they
reprove 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
reproved 
you
reproved 
he/she/it
reproved 
we
reproved 
you
reproved 
they
reproved 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had reproved 
you
had reproved 
he/she/it
had reproved 
we
had reproved 
you
had reproved 
they
had reproved 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [reprove]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
reprove 
you
Let´s reprove 
he/she/it
reprove 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [reprove]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
reproving 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
reproved 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá