Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas RETELL | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  retell


Nepravidelné sloveso a minulý čas retell

B2

Infinitív

retell

[ˌri'tel]

Minulý čas

retold

retelled *

[ˌri'təʊld]
[ˌri'teləd]

Príčastie minulé

retold

retelled *

[ˌri'təʊld]
[ˌri'teləd]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

tell

[tel]

told
talled

[told]
[təʊld]

told
talled

[told]
[təʊld]


Časovanie nepravidelného slovesa [retell]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
retell 
you
retell 
he/she/it
retells 
we
retell 
you
retell 
they
retell 

Prítomný priebehový

I
am retelling 
you
are retelling 
he/she/it
is retelling 
we
are retelling 
you
are retelling 
they
are retelling 

Minulý čas

I
retold 
you
retold 
he/she/it
retold 
we
retold 
you
retold 
they
retold 

Minulý priebehový

I
was retelling 
you
were retelling 
he/she/it
was retelling 
we
were retelling 
you
were retelling 
they
were retelling 

Predrítomný čas

I
have retold 
you
have retold 
he/she/it
has retold 
we
have retold 
you
have retold 
they
have retold 

Predprítomný čas priebehový

I
have been retelling 
you
have been retelling 
he/she/it
has been retelling 
we
have been retelling 
you
have been retelling 
they
have been retelling 

Predminulý

I
had retold 
you
had retold 
he/she/it
had retold 
we
had retold 
you
had retold 
they
had retold 

Predminulý priebehový

I
had been retelling 
you
had been retelling 
he/she/it
had been retelling 
we
had been retelling 
you
had been retelling 
they
had been retelling 

Budúce

I
will retell 
you
will retell 
he/she/it
will retell 
we
will retell 
you
will retell 
they
will retell 

Budúce priebehový

I
will be retelling 
you
will be retelling 
he/she/it
will be retelling 
we
will be retelling 
you
will be retelling 
they
will be retelling 

Predbudúci

I
will have retold 
you
will have retold 
he/she/it
will have retold 
we
will have retold 
you
will have retold 
they
will have retold 

Predbudúci priebehový

I
will have been retelling 
you
will have been retelling 
he/she/it
will have been retelling 
we
will have been retelling 
you
will have been retelling 
they
will have been retelling 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [retell]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would retell 
you
would retell 
he/she/it
would retell 
we
would retell 
you
would retell 
they
would retell 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be retelling 
you
would be retelling 
he/she/it
would be retelling 
we
would be retelling 
you
would be retelling 
they
would be retelling 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have retold 
you
would have retold 
he/she/it
would have retold 
we
would have retold 
you
would have retold 
they
would have retold 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been retelling 
you
would have been retelling 
he/she/it
would have been retelling 
we
would have been retelling 
you
would have been retelling 
they
would have been retelling 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [retell]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
retell 
you
retell 
he/she/it
retell 
we
retell 
you
retell 
they
retell 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
retold 
you
retold 
he/she/it
retold 
we
retold 
you
retold 
they
retold 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had retold 
you
had retold 
he/she/it
had retold 
we
had retold 
you
had retold 
they
had retold 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [retell]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
retell 
you
Let´s retell 
he/she/it
retell 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [retell]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
retelling 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
retold 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá