Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas RIDE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  ride


Nepravidelné sloveso a minulý čas ride

A1 Preklad: jazdiť

Infinitív

ride

[raɪd]

Minulý čas

rode

rid *

[rəʊd]
[rid]

Príčastie minulé

ridden

rid *

[rɪdn]
[rid]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

outrode
outrid

outridden
outrid

overrode
overrid

overridden
overrid


Časovanie nepravidelného slovesa [ride]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
ride 
you
ride 
he/she/it
rides 
we
ride 
you
ride 
they
ride 

Prítomný priebehový

I
am riding 
you
are riding 
he/she/it
is riding 
we
are riding 
you
are riding 
they
are riding 

Minulý čas

I
rode 
you
rode 
he/she/it
rode 
we
rode 
you
rode 
they
rode 

Minulý priebehový

I
was riding 
you
were riding 
he/she/it
was riding 
we
were riding 
you
were riding 
they
were riding 

Predrítomný čas

I
have ridden 
you
have ridden 
he/she/it
has ridden 
we
have ridden 
you
have ridden 
they
have ridden 

Predprítomný čas priebehový

I
have been riding 
you
have been riding 
he/she/it
has been riding 
we
have been riding 
you
have been riding 
they
have been riding 

Predminulý

I
had ridden 
you
had ridden 
he/she/it
had ridden 
we
had ridden 
you
had ridden 
they
had ridden 

Predminulý priebehový

I
had been riding 
you
had been riding 
he/she/it
had been riding 
we
had been riding 
you
had been riding 
they
had been riding 

Budúce

I
will ride 
you
will ride 
he/she/it
will ride 
we
will ride 
you
will ride 
they
will ride 

Budúce priebehový

I
will be riding 
you
will be riding 
he/she/it
will be riding 
we
will be riding 
you
will be riding 
they
will be riding 

Predbudúci

I
will have ridden 
you
will have ridden 
he/she/it
will have ridden 
we
will have ridden 
you
will have ridden 
they
will have ridden 

Predbudúci priebehový

I
will have been riding 
you
will have been riding 
he/she/it
will have been riding 
we
will have been riding 
you
will have been riding 
they
will have been riding 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [ride]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would ride 
you
would ride 
he/she/it
would ride 
we
would ride 
you
would ride 
they
would ride 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be riding 
you
would be riding 
he/she/it
would be riding 
we
would be riding 
you
would be riding 
they
would be riding 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have ridden 
you
would have ridden 
he/she/it
would have ridden 
we
would have ridden 
you
would have ridden 
they
would have ridden 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been riding 
you
would have been riding 
he/she/it
would have been riding 
we
would have been riding 
you
would have been riding 
they
would have been riding 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [ride]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
ride 
you
ride 
he/she/it
ride 
we
ride 
you
ride 
they
ride 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
rode 
you
rode 
he/she/it
rode 
we
rode 
you
rode 
they
rode 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had ridden 
you
had ridden 
he/she/it
had ridden 
we
had ridden 
you
had ridden 
they
had ridden 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [ride]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
ride 
you
Let´s ride 
he/she/it
ride 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [ride]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
riding 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
ridden 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [ride]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

ride about

ride around

ride down

ride out

ride up

read up

read up on

put forth

put forward

put in

put off

put on

put out

put over

put through

put together

put under

put up

put up with

put uponNepravidelné slovesá