Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas RING | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  ring


Nepravidelné sloveso a minulý čas ring

A2 Preklad: zvoniť

Infinitív

ring

[rɪŋ]

Minulý čas

rang

rung *

[ræŋ]
[raŋ]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektochČasovanie nepravidelného slovesa [ring]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
ring 
you
ring 
he/she/it
rings 
we
ring 
you
ring 
they
ring 

Prítomný priebehový

I
am ringing 
you
are ringing 
he/she/it
is ringing 
we
are ringing 
you
are ringing 
they
are ringing 

Minulý čas

I
rang 
you
rang 
he/she/it
rang 
we
rang 
you
rang 
they
rang 

Minulý priebehový

I
was ringing 
you
were ringing 
he/she/it
was ringing 
we
were ringing 
you
were ringing 
they
were ringing 

Predrítomný čas

I
have rung 
you
have rung 
he/she/it
has rung 
we
have rung 
you
have rung 
they
have rung 

Predprítomný čas priebehový

I
have been ringing 
you
have been ringing 
he/she/it
has been ringing 
we
have been ringing 
you
have been ringing 
they
have been ringing 

Predminulý

I
had rung 
you
had rung 
he/she/it
had rung 
we
had rung 
you
had rung 
they
had rung 

Predminulý priebehový

I
had been ringing 
you
had been ringing 
he/she/it
had been ringing 
we
had been ringing 
you
had been ringing 
they
had been ringing 

Budúce

I
will ring 
you
will ring 
he/she/it
will ring 
we
will ring 
you
will ring 
they
will ring 

Budúce priebehový

I
will be ringing 
you
will be ringing 
he/she/it
will be ringing 
we
will be ringing 
you
will be ringing 
they
will be ringing 

Predbudúci

I
will have rung 
you
will have rung 
he/she/it
will have rung 
we
will have rung 
you
will have rung 
they
will have rung 

Predbudúci priebehový

I
will have been ringing 
you
will have been ringing 
he/she/it
will have been ringing 
we
will have been ringing 
you
will have been ringing 
they
will have been ringing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [ring]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would ring 
you
would ring 
he/she/it
would ring 
we
would ring 
you
would ring 
they
would ring 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be ringing 
you
would be ringing 
he/she/it
would be ringing 
we
would be ringing 
you
would be ringing 
they
would be ringing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have rung 
you
would have rung 
he/she/it
would have rung 
we
would have rung 
you
would have rung 
they
would have rung 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been ringing 
you
would have been ringing 
he/she/it
would have been ringing 
we
would have been ringing 
you
would have been ringing 
they
would have been ringing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [ring]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
ring 
you
ring 
he/she/it
ring 
we
ring 
you
ring 
they
ring 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
rang 
you
rang 
he/she/it
rang 
we
rang 
you
rang 
they
rang 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had rung 
you
had rung 
he/she/it
had rung 
we
had rung 
you
had rung 
they
had rung 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [ring]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
ring 
you
Let´s ring 
he/she/it
ring 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [ring]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
ringing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
rung 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [ring]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

ring around

ring back

ring down

ring in

ring off

ring out

ring round

ring upNepravidelné slovesá