Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas RISE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  rise


Nepravidelné sloveso a minulý čas rise

B1 Preklad: vstať

Infinitív

rise

[raɪz]

Minulý čas

rose

[rəʊz]

Príčastie minulé

risen

[rɪzn]


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

arise

[əˈraɪz]

arose

[əˈrəʊz]

arisen

[əˈrɪzn]

uprose

uprisen


Časovanie nepravidelného slovesa [rise]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
rise 
you
rise 
he/she/it
rises 
we
rise 
you
rise 
they
rise 

Prítomný priebehový

I
am rising 
you
are rising 
he/she/it
is rising 
we
are rising 
you
are rising 
they
are rising 

Minulý čas

I
rose 
you
rose 
he/she/it
rose 
we
rose 
you
rose 
they
rose 

Minulý priebehový

I
was rising 
you
were rising 
he/she/it
was rising 
we
were rising 
you
were rising 
they
were rising 

Predrítomný čas

I
have risen 
you
have risen 
he/she/it
has risen 
we
have risen 
you
have risen 
they
have risen 

Predprítomný čas priebehový

I
have been rising 
you
have been rising 
he/she/it
has been rising 
we
have been rising 
you
have been rising 
they
have been rising 

Predminulý

I
had risen 
you
had risen 
he/she/it
had risen 
we
had risen 
you
had risen 
they
had risen 

Predminulý priebehový

I
had been rising 
you
had been rising 
he/she/it
had been rising 
we
had been rising 
you
had been rising 
they
had been rising 

Budúce

I
will rise 
you
will rise 
he/she/it
will rise 
we
will rise 
you
will rise 
they
will rise 

Budúce priebehový

I
will be rising 
you
will be rising 
he/she/it
will be rising 
we
will be rising 
you
will be rising 
they
will be rising 

Predbudúci

I
will have risen 
you
will have risen 
he/she/it
will have risen 
we
will have risen 
you
will have risen 
they
will have risen 

Predbudúci priebehový

I
will have been rising 
you
will have been rising 
he/she/it
will have been rising 
we
will have been rising 
you
will have been rising 
they
will have been rising 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [rise]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would rise 
you
would rise 
he/she/it
would rise 
we
would rise 
you
would rise 
they
would rise 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be rising 
you
would be rising 
he/she/it
would be rising 
we
would be rising 
you
would be rising 
they
would be rising 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have risen 
you
would have risen 
he/she/it
would have risen 
we
would have risen 
you
would have risen 
they
would have risen 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been rising 
you
would have been rising 
he/she/it
would have been rising 
we
would have been rising 
you
would have been rising 
they
would have been rising 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [rise]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
rise 
you
rise 
he/she/it
rise 
we
rise 
you
rise 
they
rise 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
rose 
you
rose 
he/she/it
rose 
we
rose 
you
rose 
they
rose 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had risen 
you
had risen 
he/she/it
had risen 
we
had risen 
you
had risen 
they
had risen 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [rise]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
rise 
you
Let´s rise 
he/she/it
rise 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [rise]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
rising 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
risen 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [rise]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

rise above

rise upNepravidelné slovesá