Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas RUN | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  run


Nepravidelné sloveso a minulý čas run

A1 Preklad: bežať

Infinitív

run

[rʌn]

Minulý čas

ran

[ræn]


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

foreran

forerun

outran

outrun

overran

overrun

reran

rerun

underran

underrun


Časovanie nepravidelného slovesa [run]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
run 
you
run 
he/she/it
runs 
we
run 
you
run 
they
run 

Prítomný priebehový

I
am running 
you
are running 
he/she/it
is running 
we
are running 
you
are running 
they
are running 

Minulý čas

I
ran 
you
ran 
he/she/it
ran 
we
ran 
you
ran 
they
ran 

Minulý priebehový

I
was running 
you
were running 
he/she/it
was running 
we
were running 
you
were running 
they
were running 

Predrítomný čas

I
have run 
you
have run 
he/she/it
has run 
we
have run 
you
have run 
they
have run 

Predprítomný čas priebehový

I
have been running 
you
have been running 
he/she/it
has been running 
we
have been running 
you
have been running 
they
have been running 

Predminulý

I
had run 
you
had run 
he/she/it
had run 
we
had run 
you
had run 
they
had run 

Predminulý priebehový

I
had been running 
you
had been running 
he/she/it
had been running 
we
had been running 
you
had been running 
they
had been running 

Budúce

I
will run 
you
will run 
he/she/it
will run 
we
will run 
you
will run 
they
will run 

Budúce priebehový

I
will be running 
you
will be running 
he/she/it
will be running 
we
will be running 
you
will be running 
they
will be running 

Predbudúci

I
will have run 
you
will have run 
he/she/it
will have run 
we
will have run 
you
will have run 
they
will have run 

Predbudúci priebehový

I
will have been running 
you
will have been running 
he/she/it
will have been running 
we
will have been running 
you
will have been running 
they
will have been running 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [run]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would run 
you
would run 
he/she/it
would run 
we
would run 
you
would run 
they
would run 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be running 
you
would be running 
he/she/it
would be running 
we
would be running 
you
would be running 
they
would be running 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have run 
you
would have run 
he/she/it
would have run 
we
would have run 
you
would have run 
they
would have run 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been running 
you
would have been running 
he/she/it
would have been running 
we
would have been running 
you
would have been running 
they
would have been running 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [run]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
run 
you
run 
he/she/it
run 
we
run 
you
run 
they
run 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
ran 
you
ran 
he/she/it
ran 
we
ran 
you
ran 
they
ran 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had run 
you
had run 
he/she/it
had run 
we
had run 
you
had run 
they
had run 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [run]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
run 
you
Let´s run 
he/she/it
run 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [run]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
running 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
run 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [run]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

run about

run across

run after

run along

run around

run at

run away

run back

run down

run in

run into

run off

run on

run out

run out of

run out on

run over

run round

run through

run up

run up againstNepravidelné slovesá