Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas SAW | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  saw


Nepravidelné sloveso a minulý čas saw

C2 Preklad: rezať (pílou)

Infinitív

saw

[sɔː]

Minulý čas

sawed

[sɔːd]

Príčastie minulé

sawed

sawn

[sɔːd /sɔːn]

Časovanie nepravidelného slovesa [saw]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
saw 
you
saw 
he/she/it
saws 
we
saw 
you
saw 
they
saws 

Prítomný priebehový

I
am sawing 
you
are sawing 
he/she/it
is sawing 
we
am sawing 
you
are sawing 
they
is sawing 

Minulý čas

I
sawed 
you
sawed 
he/she/it
sawed 
we
sawed 
you
sawed 
they
sawed 

Minulý priebehový

I
was sawing 
you
were sawing 
he/she/it
was sawing 
we
was sawing 
you
were sawing 
they
was sawing 

Predrítomný čas

I
have sawn (E) 
you
have sawn (E) 
he/she/it
has sawn (E) 
we
have sawn (E) 
you
have sawn (E) 
they
has sawn (E) 

Predprítomný čas priebehový

I
have been sawing 
you
have been sawing 
he/she/it
has been sawing 
we
have been sawing 
you
have been sawing 
they
has been sawing 

Predminulý

I
had sawn 
you
had sawn 
he/she/it
had sawn 
we
had sawn 
you
had sawn 
they
had sawn 

Predminulý priebehový

I
had been sawing 
you
had been sawing 
he/she/it
had been sawing 
we
had been sawing 
you
had been sawing 
they
had been sawing 

Budúce

I
will saw 
you
will saw 
he/she/it
will saw 
we
will saw 
you
will saw 
they
will saw 

Budúce priebehový

I
will be sawing 
you
will be sawing 
he/she/it
will be sawing 
we
will be sawing 
you
will be sawing 
they
will be sawing 

Predbudúci

I
will have sawn 
you
will have sawn 
he/she/it
will have sawn 
we
will have sawn 
you
will have sawn 
they
will have sawn 

Predbudúci priebehový

I
will have been sawing 
you
will have been sawing 
he/she/it
will have been sawing 
we
will have been sawing 
you
will have been sawing 
they
will have been sawing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [saw]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would saw 
you
would saw 
he/she/it
would saw 
we
would saw 
you
would saw 
they
would saw 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be sawing 
you
would be sawing 
he/she/it
would be sawing 
we
would be sawing 
you
would be sawing 
they
would be sawing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have sawn 
you
would have sawn 
he/she/it
would have sawn 
we
would have sawn 
you
would have sawn 
they
would have sawn 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been sawing 
you
would have been sawing 
he/she/it
would have been sawing 
we
would have been sawing 
you
would have been sawing 
they
would have been sawing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [saw]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
saw 
you
saw 
he/she/it
saw 
we
saw 
you
saw 
they
saw 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
sawed 
you
sawed 
he/she/it
sawed 
we
sawed 
you
sawed 
they
sawed 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had sawn 
you
had sawn 
he/she/it
had sawn 
we
had sawn 
you
had sawn 
they
had sawn 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [saw]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
saw 
you
Let´s saw 
he/she/it
saw 
we
saw 
you
Let´s saw 
they
saw 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [saw]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
sawing 
you
 
he/she/it
 
we
sawing 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
sawn 
you
 
he/she/it
 
we
sawn 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [saw]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

saw down

saw off

saw upNepravidelné slovesá