Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas SEE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  see


Nepravidelné sloveso a minulý čas see

A1 Preklad: vidieť

Infinitív

see

[siː]

Minulý čas

saw

[sɔː]


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

foresee

fɔːˈsiː]

foresaw

[fɔːˈsɔː]

foreseen

[fɔːˈsiːn]

oversaw

overseen

besaw

beseen

missaw

misseen

sightsaw

sightseen

undersaw

underseen


Časovanie nepravidelného slovesa [see]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
see 
you
see 
he/she/it
sees 
we
see 
you
see 
they
see 

Prítomný priebehový

I
am seeing 
you
are seeing 
he/she/it
is seeing 
we
are seeing 
you
are seeing 
they
are seeing 

Minulý čas

I
saw 
you
saw 
he/she/it
saw 
we
saw 
you
saw 
they
saw 

Minulý priebehový

I
was seeing 
you
were seeing 
he/she/it
was seeing 
we
were seeing 
you
were seeing 
they
were seeing 

Predrítomný čas

I
have seen 
you
have seen 
he/she/it
has seen 
we
have seen 
you
have seen 
they
have seen 

Predprítomný čas priebehový

I
have been seeing 
you
have been seeing 
he/she/it
has been seeing 
we
have been seeing 
you
have been seeing 
they
have been seeing 

Predminulý

I
had seen 
you
had seen 
he/she/it
had seen 
we
had seen 
you
had seen 
they
had seen 

Predminulý priebehový

I
had been seeing 
you
had been seeing 
he/she/it
had been seeing 
we
had been seeing 
you
had been seeing 
they
had been seeing 

Budúce

I
will see 
you
will see 
he/she/it
will see 
we
will see 
you
will see 
they
will see 

Budúce priebehový

I
will be seeing 
you
will be seeing 
he/she/it
will be seeing 
we
will be seeing 
you
will be seeing 
they
will be seeing 

Predbudúci

I
will have seen 
you
will have seen 
he/she/it
will have seen 
we
will have seen 
you
will have seen 
they
will have seen 

Predbudúci priebehový

I
will have been seeing 
you
will have been seeing 
he/she/it
will have been seeing 
we
will have been seeing 
you
will have been seeing 
they
will have been seeing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [see]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would see 
you
would see 
he/she/it
would see 
we
would see 
you
would see 
they
would see 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be seeing 
you
would be seeing 
he/she/it
would be seeing 
we
would be seeing 
you
would be seeing 
they
would be seeing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have seen 
you
would have seen 
he/she/it
would have seen 
we
would have seen 
you
would have seen 
they
would have seen 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been seeing 
you
would have been seeing 
he/she/it
would have been seeing 
we
would have been seeing 
you
would have been seeing 
they
would have been seeing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [see]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
see 
you
see 
he/she/it
see 
we
see 
you
see 
they
see 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
saw 
you
saw 
he/she/it
saw 
we
saw 
you
saw 
they
saw 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had seen 
you
had seen 
he/she/it
had seen 
we
had seen 
you
had seen 
they
had seen 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [see]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
see 
you
Let´s see 
he/she/it
see 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [see]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
seeing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
seen 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [see]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

see about

see in

see into

see off

see out

see over

see round

see through

see toNepravidelné slovesá