Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas SEEK | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  seek


Nepravidelné sloveso a minulý čas seek

B2 Preklad: hľadať

Infinitív

seek

[siːk]

Minulý čas

sought

[sɔːt]

Príčastie minulé

sought

[sɔːt]


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

besought

besought


Časovanie nepravidelného slovesa [seek]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
seek 
you
seek 
he/she/it
seeks 
we
seek 
you
seek 
they
seek 

Prítomný priebehový

I
am seeking 
you
are seeking 
he/she/it
is seeking 
we
are seeking 
you
are seeking 
they
are seeking 

Minulý čas

I
sought 
you
sought 
he/she/it
sought 
we
sought 
you
sought 
they
sought 

Minulý priebehový

I
was seeking 
you
were seeking 
he/she/it
was seeking 
we
were seeking 
you
were seeking 
they
were seeking 

Predrítomný čas

I
have sought 
you
have sought 
he/she/it
has sought 
we
have sought 
you
have sought 
they
have sought 

Predprítomný čas priebehový

I
have been seeking 
you
have been seeking 
he/she/it
has been seeking 
we
have been seeking 
you
have been seeking 
they
have been seeking 

Predminulý

I
had sought 
you
had sought 
he/she/it
had sought 
we
had sought 
you
had sought 
they
had sought 

Predminulý priebehový

I
had been seeking 
you
had been seeking 
he/she/it
had been seeking 
we
had been seeking 
you
had been seeking 
they
had been seeking 

Budúce

I
will seek 
you
will seek 
he/she/it
will seek 
we
will seek 
you
will seek 
they
will seek 

Budúce priebehový

I
will be seeking 
you
will be seeking 
he/she/it
will be seeking 
we
will be seeking 
you
will be seeking 
they
will be seeking 

Predbudúci

I
will have sought 
you
will have sought 
he/she/it
will have sought 
we
will have sought 
you
will have sought 
they
will have sought 

Predbudúci priebehový

I
will have been seeking 
you
will have been seeking 
he/she/it
will have been seeking 
we
will have been seeking 
you
will have been seeking 
they
will have been seeking 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [seek]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would seek 
you
would seek 
he/she/it
would seek 
we
would seek 
you
would seek 
they
would seek 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be seeking 
you
would be seeking 
he/she/it
would be seeking 
we
would be seeking 
you
would be seeking 
they
would be seeking 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have sought 
you
would have sought 
he/she/it
would have sought 
we
would have sought 
you
would have sought 
they
would have sought 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been seeking 
you
would have been seeking 
he/she/it
would have been seeking 
we
would have been seeking 
you
would have been seeking 
they
would have been seeking 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [seek]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
seek 
you
seek 
he/she/it
seek 
we
seek 
you
seek 
they
seek 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
sought 
you
sought 
he/she/it
sought 
we
sought 
you
sought 
they
sought 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had sought 
you
had sought 
he/she/it
had sought 
we
had sought 
you
had sought 
they
had sought 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [seek]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
seek 
you
Let´s seek 
he/she/it
seek 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [seek]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
seeking 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
sought 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [seek]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

seek after

seek for

seek outNepravidelné slovesá