Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas SHAKE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  shake


Nepravidelné sloveso a minulý čas shake

B1 Preklad: triasť

Infinitív

shake

[ʃeɪk]

Minulý čas

shook

shaked *

[ʃʊk]
[ʃeɪkd]

Príčastie minulé

shaken

shaked *

[ˈʃeɪkən]
[ˈʃeɪkəd]
[ʃʊk


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
** Toto sloveso (vo všetkých tvaroch) je zastarané alebo sa používa len v niektorých dialektoch a špeciálnych prípadoch
Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

overshook
overshaked

overshaken
overshaken


Časovanie nepravidelného slovesa [shake]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
shake 
you
shake 
he/she/it
shakes 
we
shake 
you
shake 
they
shake 

Prítomný priebehový

I
am shaking 
you
are shaking 
he/she/it
is shaking 
we
are shaking 
you
are shaking 
they
are shaking 

Minulý čas

I
shook 
you
shook 
he/she/it
shook 
we
shook 
you
shook 
they
shook 

Minulý priebehový

I
was shaking 
you
were shaking 
he/she/it
was shaking 
we
were shaking 
you
were shaking 
they
were shaking 

Predrítomný čas

I
have shaken 
you
have shaken 
he/she/it
has shaken 
we
have shaken 
you
have shaken 
they
have shaken 

Predprítomný čas priebehový

I
have been shaking 
you
have been shaking 
he/she/it
has been shaking 
we
have been shaking 
you
have been shaking 
they
have been shaking 

Predminulý

I
had shaken 
you
had shaken 
he/she/it
had shaken 
we
had shaken 
you
had shaken 
they
had shaken 

Predminulý priebehový

I
had been shaking 
you
had been shaking 
he/she/it
had been shaking 
we
had been shaking 
you
had been shaking 
they
had been shaking 

Budúce

I
will shake 
you
will shake 
he/she/it
will shake 
we
will shake 
you
will shake 
they
will shake 

Budúce priebehový

I
will be shaking 
you
will be shaking 
he/she/it
will be shaking 
we
will be shaking 
you
will be shaking 
they
will be shaking 

Predbudúci

I
will have shaken 
you
will have shaken 
he/she/it
will have shaken 
we
will have shaken 
you
will have shaken 
they
will have shaken 

Predbudúci priebehový

I
will have been shaking 
you
will have been shaking 
he/she/it
will have been shaking 
we
will have been shaking 
you
will have been shaking 
they
will have been shaking 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [shake]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would shake 
you
would shake 
he/she/it
would shake 
we
would shake 
you
would shake 
they
would shake 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be shaking 
you
would be shaking 
he/she/it
would be shaking 
we
would be shaking 
you
would be shaking 
they
would be shaking 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have shaken 
you
would have shaken 
he/she/it
would have shaken 
we
would have shaken 
you
would have shaken 
they
would have shaken 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been shaking 
you
would have been shaking 
he/she/it
would have been shaking 
we
would have been shaking 
you
would have been shaking 
they
would have been shaking 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [shake]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
shake 
you
shake 
he/she/it
shake 
we
shake 
you
shake 
they
shake 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
shook 
you
shook 
he/she/it
shook 
we
shook 
you
shook 
they
shook 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had shaken 
you
had shaken 
he/she/it
had shaken 
we
had shaken 
you
had shaken 
they
had shaken 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [shake]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
shake 
you
Let´s shake 
he/she/it
shake 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [shake]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
shaking 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
shaken 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [shake]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

shake down

shake off

shake out

shake upNepravidelné slovesá