Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas SHEAR | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  shear


Nepravidelné sloveso a minulý čas shear

C2 Preklad: strihať

Infinitív

shear

[ʃɪə]

Minulý čas

sheared

shore

[ʃɪəd]
[ʃəʊr]

Príčastie minulé

sheared

shorn

[ʃɪəd]
[ʃɔːn]

Časovanie nepravidelného slovesa [shear]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
shear 
you
shear 
he/she/it
shears 
we
shear 
you
shear 
they
shear 

Prítomný priebehový

I
am shearing 
you
are shearing 
he/she/it
is shearing 
we
are shearing 
you
are shearing 
they
are shearing 

Minulý čas

I
sheared 
you
sheared 
he/she/it
sheared 
we
sheared 
you
sheared 
they
sheared 

Minulý priebehový

I
was shearing 
you
were shearing 
he/she/it
was shearing 
we
were shearing 
you
were shearing 
they
were shearing 

Predrítomný čas

I
have sheared; shorn 
you
have sheared; shorn 
he/she/it
has sheared; shorn 
we
have sheared; shorn 
you
have sheared; shorn 
they
have sheared; shorn 

Predprítomný čas priebehový

I
have been shearing 
you
have been shearing 
he/she/it
has been shearing 
we
have been shearing 
you
have been shearing 
they
have been shearing 

Predminulý

I
had sheared; shorn 
you
had sheared; shorn 
he/she/it
had sheared; shorn 
we
had sheared; shorn 
you
had sheared; shorn 
they
had sheared; shorn 

Predminulý priebehový

I
had been shearing 
you
had been shearing 
he/she/it
had been shearing 
we
had been shearing 
you
had been shearing 
they
had been shearing 

Budúce

I
will shear 
you
will shear 
he/she/it
will shear 
we
will shear 
you
will shear 
they
will shear 

Budúce priebehový

I
will be shearing 
you
will be shearing 
he/she/it
will be shearing 
we
will be shearing 
you
will be shearing 
they
will be shearing 

Predbudúci

I
will have sheared; shorn 
you
will have sheared; shorn 
he/she/it
will have sheared; shorn 
we
will have sheared; shorn 
you
will have sheared; shorn 
they
will have sheared; shorn 

Predbudúci priebehový

I
will have been shearing 
you
will have been shearing 
he/she/it
will have been shearing 
we
will have been shearing 
you
will have been shearing 
they
will have been shearing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [shear]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would shear 
you
would shear 
he/she/it
would shear 
we
would shear 
you
would shear 
they
would shear 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be shearing 
you
would be shearing 
he/she/it
would be shearing 
we
would be shearing 
you
would be shearing 
they
would be shearing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have sheared; shorn 
you
would have sheared; shorn 
he/she/it
would have sheared; shorn 
we
would have sheared; shorn 
you
would have sheared; shorn 
they
would have sheared; shorn 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been shearing 
you
would have been shearing 
he/she/it
would have been shearing 
we
would have been shearing 
you
would have been shearing 
they
would have been shearing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [shear]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
shear 
you
shear 
he/she/it
shear 
we
shear 
you
shear 
they
shear 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
sheared 
you
sheared 
he/she/it
sheared 
we
sheared 
you
sheared 
they
sheared 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had sheared; shorn 
you
had sheared; shorn 
he/she/it
had sheared; shorn 
we
had sheared; shorn 
you
had sheared; shorn 
they
had sheared; shorn 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [shear]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
shear 
you
Let´s shear 
he/she/it
shear 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [shear]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
shearing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
sheared; shorn 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [shear]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

shear offNepravidelné slovesá