Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas SHOW | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  show


Nepravidelné sloveso a minulý čas show

A1 Preklad: ukázať

Infinitív

show

[ʃəʊ]

Minulý čas

showed

shew *

[ʃəʊd]
[ʃjuː]

Príčastie minulé

shown

showed

shewed *

[ʃəʊn]
[ʃəʊd ]
[ʃjuːd]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

foreshowed
foreshew

foreshown
foreshowed
foreshewed

reshowed
reshew

reshown
reshowed
reshewed


Časovanie nepravidelného slovesa [show]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
show 
you
show 
he/she/it
shows 
we
show 
you
show 
they
show 

Prítomný priebehový

I
am showing 
you
are showing 
he/she/it
is showing 
we
are showing 
you
are showing 
they
are showing 

Minulý čas

I
showed 
you
showed 
he/she/it
showed 
we
showed 
you
showed 
they
showed 

Minulý priebehový

I
was showing 
you
were showing 
he/she/it
was showing 
we
were showing 
you
were showing 
they
were showing 

Predrítomný čas

I
have shown; showed 
you
have shown; showed 
he/she/it
has shown; showed 
we
have shown; showed 
you
have shown; showed 
they
have shown; showed 

Predprítomný čas priebehový

I
have been showing 
you
have been showing 
he/she/it
has been showing 
we
have been showing 
you
have been showing 
they
have been showing 

Predminulý

I
had shown; showed 
you
had shown; showed 
he/she/it
had shown; showed 
we
had shown; showed 
you
had shown; showed 
they
had shown; showed 

Predminulý priebehový

I
had been showing 
you
had been showing 
he/she/it
had been showing 
we
had been showing 
you
had been showing 
they
had been showing 

Budúce

I
will show 
you
will show 
he/she/it
will show 
we
will show 
you
will show 
they
will show 

Budúce priebehový

I
will be showing 
you
will be showing 
he/she/it
will be showing 
we
will be showing 
you
will be showing 
they
will be showing 

Predbudúci

I
will have shown; showed 
you
will have shown; showed 
he/she/it
will have shown; showed 
we
will have shown; showed 
you
will have shown; showed 
they
will have shown; showed 

Predbudúci priebehový

I
will have been showing 
you
will have been showing 
he/she/it
will have been showing 
we
will have been showing 
you
will have been showing 
they
will have been showing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [show]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would show 
you
would show 
he/she/it
would show 
we
would show 
you
would show 
they
would show 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be showing 
you
would be showing 
he/she/it
would be showing 
we
would be showing 
you
would be showing 
they
would be showing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have shown; showed 
you
would have shown; showed 
he/she/it
would have shown; showed 
we
would have shown; showed 
you
would have shown; showed 
they
would have shown; showed 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been showing 
you
would have been showing 
he/she/it
would have been showing 
we
would have been showing 
you
would have been showing 
they
would have been showing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [show]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
show 
you
show 
he/she/it
show 
we
show 
you
show 
they
show 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
showed 
you
showed 
he/she/it
showed 
we
showed 
you
showed 
they
showed 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had shown; showed 
you
had shown; showed 
he/she/it
had shown; showed 
we
had shown; showed 
you
had shown; showed 
they
had shown; showed 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [show]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
show 
you
Let´s show 
he/she/it
show 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [show]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
showing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
shown; showed 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [show]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

show off

show through

show upNepravidelné slovesá