Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas SING | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  sing


Nepravidelné sloveso a minulý čas sing

A1 Preklad: spievať

Infinitív

sing

[siŋ]

Minulý čas

sang

sung *

[sæŋ]
[saŋ]

Príčastie minulé

sung

sungen *

[saŋ]
[saŋn]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

resang
resung

resung
resungen


Časovanie nepravidelného slovesa [sing]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
sing 
you
sing 
he/she/it
sings 
we
sing 
you
sing 
they
sing 

Prítomný priebehový

I
am singing 
you
are singing 
he/she/it
is singing 
we
are singing 
you
are singing 
they
are singing 

Minulý čas

I
sang 
you
sang 
he/she/it
sang 
we
sang 
you
sang 
they
sang 

Minulý priebehový

I
was singing 
you
were singing 
he/she/it
was singing 
we
were singing 
you
were singing 
they
were singing 

Predrítomný čas

I
have sung 
you
have sung 
he/she/it
has sung 
we
have sung 
you
have sung 
they
have sung 

Predprítomný čas priebehový

I
have been singing 
you
have been singing 
he/she/it
has been singing 
we
have been singing 
you
have been singing 
they
have been singing 

Predminulý

I
had sung 
you
had sung 
he/she/it
had sung 
we
had sung 
you
had sung 
they
had sung 

Predminulý priebehový

I
had been singing 
you
had been singing 
he/she/it
had been singing 
we
had been singing 
you
had been singing 
they
had been singing 

Budúce

I
will sing 
you
will sing 
he/she/it
will sing 
we
will sing 
you
will sing 
they
will sing 

Budúce priebehový

I
will be singing 
you
will be singing 
he/she/it
will be singing 
we
will be singing 
you
will be singing 
they
will be singing 

Predbudúci

I
will have sung 
you
will have sung 
he/she/it
will have sung 
we
will have sung 
you
will have sung 
they
will have sung 

Predbudúci priebehový

I
will have been singing 
you
will have been singing 
he/she/it
will have been singing 
we
will have been singing 
you
will have been singing 
they
will have been singing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [sing]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would sing 
you
would sing 
he/she/it
would sing 
we
would sing 
you
would sing 
they
would sing 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be singing 
you
would be singing 
he/she/it
would be singing 
we
would be singing 
you
would be singing 
they
would be singing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have sung 
you
would have sung 
he/she/it
would have sung 
we
would have sung 
you
would have sung 
they
would have sung 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been singing 
you
would have been singing 
he/she/it
would have been singing 
we
would have been singing 
you
would have been singing 
they
would have been singing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [sing]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
sing 
you
sing 
he/she/it
sing 
we
sing 
you
sing 
they
sing 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
sang 
you
sang 
he/she/it
sang 
we
sang 
you
sang 
they
sang 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had sung 
you
had sung 
he/she/it
had sung 
we
had sung 
you
had sung 
they
had sung 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [sing]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
sing 
you
Let´s sing 
he/she/it
sing 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [sing]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
singing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
sung 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [sing]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

sing along

sing away

sing out

sing upNepravidelné slovesá