Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas SLEEP | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  sleep


Nepravidelné sloveso a minulý čas sleep

A1 Preklad: spať

Infinitív

sleep

[sliːp]

Minulý čas

slept

[slept]

Príčastie minulé

slept

[slept]






Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

overslept

overslept

underslept

underslept


Časovanie nepravidelného slovesa [sleep]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
sleep 
you
sleep 
he/she/it
sleeps 
we
sleep 
you
sleep 
they
sleep 

Prítomný priebehový

I
am sleeping 
you
are sleeping 
he/she/it
is sleeping 
we
are sleeping 
you
are sleeping 
they
are sleeping 

Minulý čas

I
slept 
you
slept 
he/she/it
slept 
we
slept 
you
slept 
they
slept 

Minulý priebehový

I
was sleeping 
you
were sleeping 
he/she/it
was sleeping 
we
were sleeping 
you
were sleeping 
they
were sleeping 

Predrítomný čas

I
have slept 
you
have slept 
he/she/it
has slept 
we
have slept 
you
have slept 
they
have slept 

Predprítomný čas priebehový

I
have been sleeping 
you
have been sleeping 
he/she/it
has been sleeping 
we
have been sleeping 
you
have been sleeping 
they
have been sleeping 

Predminulý

I
had slept 
you
had slept 
he/she/it
had slept 
we
had slept 
you
had slept 
they
had slept 

Predminulý priebehový

I
had been sleeping 
you
had been sleeping 
he/she/it
had been sleeping 
we
had been sleeping 
you
had been sleeping 
they
had been sleeping 

Budúce

I
will sleep 
you
will sleep 
he/she/it
will sleep 
we
will sleep 
you
will sleep 
they
will sleep 

Budúce priebehový

I
will be sleeping 
you
will be sleeping 
he/she/it
will be sleeping 
we
will be sleeping 
you
will be sleeping 
they
will be sleeping 

Predbudúci

I
will have slept 
you
will have slept 
he/she/it
will have slept 
we
will have slept 
you
will have slept 
they
will have slept 

Predbudúci priebehový

I
will have been sleeping 
you
will have been sleeping 
he/she/it
will have been sleeping 
we
will have been sleeping 
you
will have been sleeping 
they
will have been sleeping 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [sleep]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would sleep 
you
would sleep 
he/she/it
would sleep 
we
would sleep 
you
would sleep 
they
would sleep 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be sleeping 
you
would be sleeping 
he/she/it
would be sleeping 
we
would be sleeping 
you
would be sleeping 
they
would be sleeping 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have slept 
you
would have slept 
he/she/it
would have slept 
we
would have slept 
you
would have slept 
they
would have slept 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been sleeping 
you
would have been sleeping 
he/she/it
would have been sleeping 
we
would have been sleeping 
you
would have been sleeping 
they
would have been sleeping 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [sleep]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
sleep 
you
sleep 
he/she/it
sleep 
we
sleep 
you
sleep 
they
sleep 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
slept 
you
slept 
he/she/it
slept 
we
slept 
you
slept 
they
slept 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had slept 
you
had slept 
he/she/it
had slept 
we
had slept 
you
had slept 
they
had slept 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [sleep]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
sleep 
you
Let´s sleep 
he/she/it
sleep 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [sleep]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
sleeping 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
slept 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [sleep]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

sleep around

sleep in

sleep off

sleep on

sleep out

sleep through

sleep together

sleep with











Nepravidelné slovesá