Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas SLING | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  sling


Nepravidelné sloveso a minulý čas sling

C2 Preklad: mrštiť

Infinitív

sling

[slɪŋ]

Minulý čas

slung

slang *

[slʌŋ]
[slaŋ]

Príčastie minulé

slung

[slʌŋ]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektochČasovanie nepravidelného slovesa [sling]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
sling 
you
sling 
he/she/it
slings 
we
sling 
you
sling 
they
sling 

Prítomný priebehový

I
am slinging 
you
are slinging 
he/she/it
is slinging 
we
are slinging 
you
are slinging 
they
are slinging 

Minulý čas

I
slung 
you
slung 
he/she/it
slung 
we
slung 
you
slung 
they
slung 

Minulý priebehový

I
was slinging 
you
were slinging 
he/she/it
was slinging 
we
were slinging 
you
were slinging 
they
were slinging 

Predrítomný čas

I
have slung 
you
have slung 
he/she/it
has slung 
we
have slung 
you
have slung 
they
have slung 

Predprítomný čas priebehový

I
have been slinging 
you
have been slinging 
he/she/it
has been slinging 
we
have been slinging 
you
have been slinging 
they
have been slinging 

Predminulý

I
had slung 
you
had slung 
he/she/it
had slung 
we
had slung 
you
had slung 
they
had slung 

Predminulý priebehový

I
had been slinging 
you
had been slinging 
he/she/it
had been slinging 
we
had been slinging 
you
had been slinging 
they
had been slinging 

Budúce

I
will sling 
you
will sling 
he/she/it
will sling 
we
will sling 
you
will sling 
they
will sling 

Budúce priebehový

I
will be slinging 
you
will be slinging 
he/she/it
will be slinging 
we
will be slinging 
you
will be slinging 
they
will be slinging 

Predbudúci

I
will have slung 
you
will have slung 
he/she/it
will have slung 
we
will have slung 
you
will have slung 
they
will have slung 

Predbudúci priebehový

I
will have been slinging 
you
will have been slinging 
he/she/it
will have been slinging 
we
will have been slinging 
you
will have been slinging 
they
will have been slinging 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [sling]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would sling 
you
would sling 
he/she/it
would sling 
we
would sling 
you
would sling 
they
would sling 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be slinging 
you
would be slinging 
he/she/it
would be slinging 
we
would be slinging 
you
would be slinging 
they
would be slinging 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have slung 
you
would have slung 
he/she/it
would have slung 
we
would have slung 
you
would have slung 
they
would have slung 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been slinging 
you
would have been slinging 
he/she/it
would have been slinging 
we
would have been slinging 
you
would have been slinging 
they
would have been slinging 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [sling]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
sling 
you
sling 
he/she/it
sling 
we
sling 
you
sling 
they
sling 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
slung 
you
slung 
he/she/it
slung 
we
slung 
you
slung 
they
slung 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had slung 
you
had slung 
he/she/it
had slung 
we
had slung 
you
had slung 
they
had slung 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [sling]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
sling 
you
Let´s sling 
he/she/it
sling 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [sling]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
slinging 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
slung 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [sling]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

sling off

sling outNepravidelné slovesá