Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas SLINK | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  slink


Nepravidelné sloveso a minulý čas slink

C2 Preklad: kradnúť sa, plaziť sa

Infinitív

slink

[slɪŋk]

Minulý čas

slunk

slinked

slank

[slʌŋk]
[slinkd]
[slank]

Príčastie minulé

slunk

slinked

slank

[slʌŋk]
[slinkd]
[slank]

Časovanie nepravidelného slovesa [slink]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
slink 
you
slink 
he/she/it
slinks 
we
slink 
you
slink 
they
slink 

Prítomný priebehový

I
am slinking 
you
are slinking 
he/she/it
is slinking 
we
are slinking 
you
are slinking 
they
are slinking 

Minulý čas

I
slunk; slinked 
you
slunk; slinked 
he/she/it
slunk; slinked 
we
slunk; slinked 
you
slunk; slinked 
they
slunk; slinked 

Minulý priebehový

I
was slinking 
you
were slinking 
he/she/it
was slinking 
we
were slinking 
you
were slinking 
they
were slinking 

Predrítomný čas

I
have slunk; slinked 
you
have slunk; slinked 
he/she/it
has slunk; slinked 
we
have slunk; slinked 
you
have slunk; slinked 
they
have slunk; slinked 

Predprítomný čas priebehový

I
have been slinking 
you
have been slinking 
he/she/it
has been slinking 
we
have been slinking 
you
have been slinking 
they
have been slinking 

Predminulý

I
had slunk; slinked 
you
had slunk; slinked 
he/she/it
had slunk; slinked 
we
had slunk; slinked 
you
had slunk; slinked 
they
had slunk; slinked 

Predminulý priebehový

I
had been slinking 
you
had been slinking 
he/she/it
had been slinking 
we
had been slinking 
you
had been slinking 
they
had been slinking 

Budúce

I
will slink 
you
will slink 
he/she/it
will slink 
we
will slink 
you
will slink 
they
will slink 

Budúce priebehový

I
will be slinking 
you
will be slinking 
he/she/it
will be slinking 
we
will be slinking 
you
will be slinking 
they
will be slinking 

Predbudúci

I
will have slunk; slinked 
you
will have slunk; slinked 
he/she/it
will have slunk; slinked 
we
will have slunk; slinked 
you
will have slunk; slinked 
they
will have slunk; slinked 

Predbudúci priebehový

I
will have been slinking 
you
will have been slinking 
he/she/it
will have been slinking 
we
will have been slinking 
you
will have been slinking 
they
will have been slinking 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [slink]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would slink 
you
would slink 
he/she/it
would slink 
we
would slink 
you
would slink 
they
would slink 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be slinking 
you
would be slinking 
he/she/it
would be slinking 
we
would be slinking 
you
would be slinking 
they
would be slinking 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have slunk; slinked 
you
would have slunk; slinked 
he/she/it
would have slunk; slinked 
we
would have slunk; slinked 
you
would have slunk; slinked 
they
would have slunk; slinked 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been slinking 
you
would have been slinking 
he/she/it
would have been slinking 
we
would have been slinking 
you
would have been slinking 
they
would have been slinking 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [slink]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
slink 
you
slink 
he/she/it
slink 
we
slink 
you
slink 
they
slink 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
slunk; slinked 
you
slunk; slinked 
he/she/it
slunk; slinked 
we
slunk; slinked 
you
slunk; slinked 
they
slunk; slinked 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had slunk; slinked 
you
had slunk; slinked 
he/she/it
had slunk; slinked 
we
had slunk; slinked 
you
had slunk; slinked 
they
had slunk; slinked 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [slink]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
slink 
you
Let´s slink 
he/she/it
slink 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [slink]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
slinking 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
slunk; slinked 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá