Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas SLIT | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  slit


Nepravidelné sloveso a minulý čas slit

C2 Preklad: rozrezať

Infinitív

slit

[slɪt]

Minulý čas

slit

[slɪt]

Príčastie minulé

slit

slitten

[slɪt]
[slɪtən]

Časovanie nepravidelného slovesa [slit]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
slit 
you
slit 
he/she/it
slits 
we
slit 
you
slit 
they
slit 

Prítomný priebehový

I
am slitting 
you
are slitting 
he/she/it
is slitting 
we
are slitting 
you
are slitting 
they
are slitting 

Minulý čas

I
slit 
you
slit 
he/she/it
slit 
we
slit 
you
slit 
they
slit 

Minulý priebehový

I
was slitting 
you
were slitting 
he/she/it
was slitting 
we
were slitting 
you
were slitting 
they
were slitting 

Predrítomný čas

I
have slit 
you
have slit 
he/she/it
has slit 
we
have slit 
you
have slit 
they
have slit 

Predprítomný čas priebehový

I
have been slitting 
you
have been slitting 
he/she/it
has been slitting 
we
have been slitting 
you
have been slitting 
they
have been slitting 

Predminulý

I
had slit 
you
had slit 
he/she/it
had slit 
we
had slit 
you
had slit 
they
had slit 

Predminulý priebehový

I
had been slitting 
you
had been slitting 
he/she/it
had been slitting 
we
had been slitting 
you
had been slitting 
they
had been slitting 

Budúce

I
will slit 
you
will slit 
he/she/it
will slit 
we
will slit 
you
will slit 
they
will slit 

Budúce priebehový

I
will be slitting 
you
will be slitting 
he/she/it
will be slitting 
we
will be slitting 
you
will be slitting 
they
will be slitting 

Predbudúci

I
will have slit 
you
will have slit 
he/she/it
will have slit 
we
will have slit 
you
will have slit 
they
will have slit 

Predbudúci priebehový

I
will have been slitting 
you
will have been slitting 
he/she/it
will have been slitting 
we
will have been slitting 
you
will have been slitting 
they
will have been slitting 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [slit]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would slit 
you
would slit 
he/she/it
would slit 
we
would slit 
you
would slit 
they
would slit 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be slitting 
you
would be slitting 
he/she/it
would be slitting 
we
would be slitting 
you
would be slitting 
they
would be slitting 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have slit 
you
would have slit 
he/she/it
would have slit 
we
would have slit 
you
would have slit 
they
would have slit 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been slitting 
you
would have been slitting 
he/she/it
would have been slitting 
we
would have been slitting 
you
would have been slitting 
they
would have been slitting 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [slit]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
slit 
you
slit 
he/she/it
slit 
we
slit 
you
slit 
they
slit 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
slit 
you
slit 
he/she/it
slit 
we
slit 
you
slit 
they
slit 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had slit 
you
had slit 
he/she/it
had slit 
we
had slit 
you
had slit 
they
had slit 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [slit]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
slit 
you
Let´s slit 
he/she/it
slit 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [slit]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
slitting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
slit 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá