Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas SMELL | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  smell


Nepravidelné sloveso a minulý čas smell

B1 Preklad: čuchať, páchnuť

Infinitív

smell

[smel]

Minulý čas

smelled

smelt

[smeld]
[smelt]

Príčastie minulé

smelled

smelt

[smeld]
[smelt]

Časovanie nepravidelného slovesa [smell]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
smell 
you
smell 
he/she/it
smells 
we
smell 
you
smell 
they
smell 

Prítomný priebehový

I
am smelling 
you
are smelling 
he/she/it
is smelling 
we
are smelling 
you
are smelling 
they
are smelling 

Minulý čas

I
smelt; smelled 
you
smelt; smelled 
he/she/it
smelt; smelled 
we
smelt; smelled 
you
smelt; smelled 
they
smelt; smelled 

Minulý priebehový

I
was smelling 
you
were smelling 
he/she/it
was smelling 
we
were smelling 
you
were smelling 
they
were smelling 

Predrítomný čas

I
have smelt; smelled 
you
have smelt; smelled 
he/she/it
has smelt; smelled 
we
have smelt; smelled 
you
have smelt; smelled 
they
have smelt; smelled 

Predprítomný čas priebehový

I
have been smelling 
you
have been smelling 
he/she/it
has been smelling 
we
have been smelling 
you
have been smelling 
they
have been smelling 

Predminulý

I
had smelt; smelled 
you
had smelt; smelled 
he/she/it
had smelt; smelled 
we
had smelt; smelled 
you
had smelt; smelled 
they
had smelt; smelled 

Predminulý priebehový

I
had been smelling 
you
had been smelling 
he/she/it
had been smelling 
we
had been smelling 
you
had been smelling 
they
had been smelling 

Budúce

I
will smell 
you
will smell 
he/she/it
will smell 
we
will smell 
you
will smell 
they
will smell 

Budúce priebehový

I
will be smelling 
you
will be smelling 
he/she/it
will be smelling 
we
will be smelling 
you
will be smelling 
they
will be smelling 

Predbudúci

I
will have smelt; smelled 
you
will have smelt; smelled 
he/she/it
will have smelt; smelled 
we
will have smelt; smelled 
you
will have smelt; smelled 
they
will have smelt; smelled 

Predbudúci priebehový

I
will have been smelling 
you
will have been smelling 
he/she/it
will have been smelling 
we
will have been smelling 
you
will have been smelling 
they
will have been smelling 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [smell]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would smell 
you
would smell 
he/she/it
would smell 
we
would smell 
you
would smell 
they
would smell 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be smelling 
you
would be smelling 
he/she/it
would be smelling 
we
would be smelling 
you
would be smelling 
they
would be smelling 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have smelt; smelled 
you
would have smelt; smelled 
he/she/it
would have smelt; smelled 
we
would have smelt; smelled 
you
would have smelt; smelled 
they
would have smelt; smelled 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been smelling 
you
would have been smelling 
he/she/it
would have been smelling 
we
would have been smelling 
you
would have been smelling 
they
would have been smelling 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [smell]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
smell 
you
smell 
he/she/it
smell 
we
smell 
you
smell 
they
smell 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
smelt; smelled 
you
smelt; smelled 
he/she/it
smelt; smelled 
we
smelt; smelled 
you
smelt; smelled 
they
smelt; smelled 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had smelt; smelled 
you
had smelt; smelled 
he/she/it
had smelt; smelled 
we
had smelt; smelled 
you
had smelt; smelled 
they
had smelt; smelled 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [smell]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
smell 
you
Let´s smell 
he/she/it
smell 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [smell]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
smelling 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
smelt; smelled 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [smell]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

smell outNepravidelné slovesá