Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas SPEAK | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  speak


Nepravidelné sloveso a minulý čas speak

A1 Preklad: hovoriť

Infinitív

speak

[spiːk]

Minulý čas

spoke

spake *

[spəʊk]
[speɪk]

Príčastie minulé

spoken

spoke *

[ˈspəʊkən]
[spəʊk]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

bespoke
bespake

bespoken
bespoke

forespoke
forespake

forespoken
forespoke

forspoke
forspake

forspoken
forspoke

misspoke
misspake

misspoken
misspoke


Časovanie nepravidelného slovesa [speak]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
speak 
you
speak 
he/she/it
speaks 
we
speak 
you
speak 
they
speak 

Prítomný priebehový

I
am speaking 
you
are speaking 
he/she/it
is speaking 
we
are speaking 
you
are speaking 
they
are speaking 

Minulý čas

I
spoke 
you
spoke 
he/she/it
spoke 
we
spoke 
you
spoke 
they
spoke 

Minulý priebehový

I
was speaking 
you
were speaking 
he/she/it
was speaking 
we
were speaking 
you
were speaking 
they
were speaking 

Predrítomný čas

I
have spoken 
you
have spoken 
he/she/it
has spoken 
we
have spoken 
you
have spoken 
they
have spoken 

Predprítomný čas priebehový

I
have been speaking 
you
have been speaking 
he/she/it
has been speaking 
we
have been speaking 
you
have been speaking 
they
have been speaking 

Predminulý

I
had spoken 
you
had spoken 
he/she/it
had spoken 
we
had spoken 
you
had spoken 
they
had spoken 

Predminulý priebehový

I
had been speaking 
you
had been speaking 
he/she/it
had been speaking 
we
had been speaking 
you
had been speaking 
they
had been speaking 

Budúce

I
will speak 
you
will speak 
he/she/it
will speak 
we
will speak 
you
will speak 
they
will speak 

Budúce priebehový

I
will be speaking 
you
will be speaking 
he/she/it
will be speaking 
we
will be speaking 
you
will be speaking 
they
will be speaking 

Predbudúci

I
will have spoken 
you
will have spoken 
he/she/it
will have spoken 
we
will have spoken 
you
will have spoken 
they
will have spoken 

Predbudúci priebehový

I
will have been speaking 
you
will have been speaking 
he/she/it
will have been speaking 
we
will have been speaking 
you
will have been speaking 
they
will have been speaking 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [speak]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would speak 
you
would speak 
he/she/it
would speak 
we
would speak 
you
would speak 
they
would speak 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be speaking 
you
would be speaking 
he/she/it
would be speaking 
we
would be speaking 
you
would be speaking 
they
would be speaking 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have spoken 
you
would have spoken 
he/she/it
would have spoken 
we
would have spoken 
you
would have spoken 
they
would have spoken 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been speaking 
you
would have been speaking 
he/she/it
would have been speaking 
we
would have been speaking 
you
would have been speaking 
they
would have been speaking 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [speak]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
speak 
you
speak 
he/she/it
speak 
we
speak 
you
speak 
they
speak 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
spoke 
you
spoke 
he/she/it
spoke 
we
spoke 
you
spoke 
they
spoke 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had spoken 
you
had spoken 
he/she/it
had spoken 
we
had spoken 
you
had spoken 
they
had spoken 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [speak]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
speak 
you
Let´s speak 
he/she/it
speak 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [speak]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
speaking 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
spoken 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [speak]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

speak against

speak for

speak out

speak upNepravidelné slovesá