Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas SPELL | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  spell


Nepravidelné sloveso a minulý čas spell

A2 Preklad: hláskovať

Infinitív

spell

[spel]

Minulý čas

spelled

spelt

[speld]
[spelt]

Príčastie minulé

spelled

spelt

[speld]
[spelt]


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

misspelled
misspelt

misspelled
misspelt


Časovanie nepravidelného slovesa [spell]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
spell 
you
spell 
he/she/it
spells 
we
spell 
you
spell 
they
spell 

Prítomný priebehový

I
am spelling 
you
are spelling 
he/she/it
is spelling 
we
are spelling 
you
are spelling 
they
are spelling 

Minulý čas

I
spelt; spelled 
you
spelt; spelled 
he/she/it
spelt; spelled 
we
spelt; spelled 
you
spelt; spelled 
they
spelt; spelled 

Minulý priebehový

I
was spelling 
you
were spelling 
he/she/it
was spelling 
we
were spelling 
you
were spelling 
they
were spelling 

Predrítomný čas

I
have spelt; spelled 
you
have spelt; spelled 
he/she/it
has spelt; spelled 
we
have spelt; spelled 
you
have spelt; spelled 
they
have spelt; spelled 

Predprítomný čas priebehový

I
have been spelling 
you
have been spelling 
he/she/it
has been spelling 
we
have been spelling 
you
have been spelling 
they
have been spelling 

Predminulý

I
had spelt; spelled 
you
had spelt; spelled 
he/she/it
had spelt; spelled 
we
had spelt; spelled 
you
had spelt; spelled 
they
had spelt; spelled 

Predminulý priebehový

I
had been spelling 
you
had been spelling 
he/she/it
had been spelling 
we
had been spelling 
you
had been spelling 
they
had been spelling 

Budúce

I
will spell 
you
will spell 
he/she/it
will spell 
we
will spell 
you
will spell 
they
will spell 

Budúce priebehový

I
will be spelling 
you
will be spelling 
he/she/it
will be spelling 
we
will be spelling 
you
will be spelling 
they
will be spelling 

Predbudúci

I
will have spelt; spelled 
you
will have spelt; spelled 
he/she/it
will have spelt; spelled 
we
will have spelt; spelled 
you
will have spelt; spelled 
they
will have spelt; spelled 

Predbudúci priebehový

I
will have been spelling 
you
will have been spelling 
he/she/it
will have been spelling 
we
will have been spelling 
you
will have been spelling 
they
will have been spelling 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [spell]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would spell 
you
would spell 
he/she/it
would spell 
we
would spell 
you
would spell 
they
would spell 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be spelling 
you
would be spelling 
he/she/it
would be spelling 
we
would be spelling 
you
would be spelling 
they
would be spelling 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have spelt; spelled 
you
would have spelt; spelled 
he/she/it
would have spelt; spelled 
we
would have spelt; spelled 
you
would have spelt; spelled 
they
would have spelt; spelled 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been spelling 
you
would have been spelling 
he/she/it
would have been spelling 
we
would have been spelling 
you
would have been spelling 
they
would have been spelling 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [spell]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
spell 
you
spell 
he/she/it
spell 
we
spell 
you
spell 
they
spell 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
spelt; spelled 
you
spelt; spelled 
he/she/it
spelt; spelled 
we
spelt; spelled 
you
spelt; spelled 
they
spelt; spelled 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had spelt; spelled 
you
had spelt; spelled 
he/she/it
had spelt; spelled 
we
had spelt; spelled 
you
had spelt; spelled 
they
had spelt; spelled 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [spell]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
spell 
you
Let´s spell 
he/she/it
spell 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [spell]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
spelling 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
spelt; spelled 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [spell]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

spell outNepravidelné slovesá