Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas SPREAD | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  spread


Nepravidelné sloveso a minulý čas spread

B2 Preklad: rozšíriť

Infinitív

spread

[spred]

Minulý čas

spread

spreaded  *

[spred]
[spredɪd]

Príčastie minulé

spread

spreaded  *

[spred]
[spredɪd]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

bespread
bespreaded

bespread
bespreaded

forspread

forspread

outspread

outspread

overspread

overspread

underspread

underspread


Časovanie nepravidelného slovesa [spread]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
spread 
you
spread 
he/she/it
spreads 
we
spread 
you
spread 
they
spread 

Prítomný priebehový

I
am spreading 
you
are spreading 
he/she/it
is spreading 
we
are spreading 
you
are spreading 
they
are spreading 

Minulý čas

I
spread 
you
spread 
he/she/it
spread 
we
spread 
you
spread 
they
spread 

Minulý priebehový

I
was spreading 
you
were spreading 
he/she/it
was spreading 
we
were spreading 
you
were spreading 
they
were spreading 

Predrítomný čas

I
have spread 
you
have spread 
he/she/it
has spread 
we
have spread 
you
have spread 
they
have spread 

Predprítomný čas priebehový

I
have been spreading 
you
have been spreading 
he/she/it
has been spreading 
we
have been spreading 
you
have been spreading 
they
have been spreading 

Predminulý

I
had spread 
you
had spread 
he/she/it
had spread 
we
had spread 
you
had spread 
they
had spread 

Predminulý priebehový

I
had been spreading 
you
had been spreading 
he/she/it
had been spreading 
we
had been spreading 
you
had been spreading 
they
had been spreading 

Budúce

I
will spread 
you
will spread 
he/she/it
will spread 
we
will spread 
you
will spread 
they
will spread 

Budúce priebehový

I
will be spreading 
you
will be spreading 
he/she/it
will be spreading 
we
will be spreading 
you
will be spreading 
they
will be spreading 

Predbudúci

I
will have spread 
you
will have spread 
he/she/it
will have spread 
we
will have spread 
you
will have spread 
they
will have spread 

Predbudúci priebehový

I
will have been spreading 
you
will have been spreading 
he/she/it
will have been spreading 
we
will have been spreading 
you
will have been spreading 
they
will have been spreading 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [spread]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would spread 
you
would spread 
he/she/it
would spread 
we
would spread 
you
would spread 
they
would spread 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be spreading 
you
would be spreading 
he/she/it
would be spreading 
we
would be spreading 
you
would be spreading 
they
would be spreading 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have spread 
you
would have spread 
he/she/it
would have spread 
we
would have spread 
you
would have spread 
they
would have spread 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been spreading 
you
would have been spreading 
he/she/it
would have been spreading 
we
would have been spreading 
you
would have been spreading 
they
would have been spreading 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [spread]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
spread 
you
spread 
he/she/it
spread 
we
spread 
you
spread 
they
spread 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
spread 
you
spread 
he/she/it
spread 
we
spread 
you
spread 
they
spread 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had spread 
you
had spread 
he/she/it
had spread 
we
had spread 
you
had spread 
they
had spread 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [spread]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
spread 
you
Let´s spread 
he/she/it
spread 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [spread]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
spreading 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
spread 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [spread]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

spread about

spread around

spread outNepravidelné slovesá