Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas SPRING | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  spring


Nepravidelné sloveso a minulý čas spring

C2 Preklad: skákať

Infinitív

spring

[sprɪŋ]

Minulý čas

sprang

sprung

[spræŋ]
[sprʌŋ]

Príčastie minulé

sprung

sprang

[sprʌŋ]
[spræŋ]


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

handsprang
handsprung

handsprung
handsprang


Časovanie nepravidelného slovesa [spring]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
spring 
you
spring 
he/she/it
springs 
we
spring 
you
spring 
they
spring 

Prítomný priebehový

I
am springing 
you
are springing 
he/she/it
is springing 
we
are springing 
you
are springing 
they
are springing 

Minulý čas

I
sprang 
you
sprang 
he/she/it
sprang 
we
sprang 
you
sprang 
they
sprang 

Minulý priebehový

I
was springing 
you
were springing 
he/she/it
was springing 
we
were springing 
you
were springing 
they
were springing 

Predrítomný čas

I
have sprung 
you
have sprung 
he/she/it
has sprung 
we
have sprung 
you
have sprung 
they
have sprung 

Predprítomný čas priebehový

I
have been springing 
you
have been springing 
he/she/it
has been springing 
we
have been springing 
you
have been springing 
they
have been springing 

Predminulý

I
had sprung 
you
had sprung 
he/she/it
had sprung 
we
had sprung 
you
had sprung 
they
had sprung 

Predminulý priebehový

I
had been springing 
you
had been springing 
he/she/it
had been springing 
we
had been springing 
you
had been springing 
they
had been springing 

Budúce

I
will spring 
you
will spring 
he/she/it
will spring 
we
will spring 
you
will spring 
they
will spring 

Budúce priebehový

I
will be springing 
you
will be springing 
he/she/it
will be springing 
we
will be springing 
you
will be springing 
they
will be springing 

Predbudúci

I
will have sprung 
you
will have sprung 
he/she/it
will have sprung 
we
will have sprung 
you
will have sprung 
they
will have sprung 

Predbudúci priebehový

I
will have been springing 
you
will have been springing 
he/she/it
will have been springing 
we
will have been springing 
you
will have been springing 
they
will have been springing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [spring]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would spring 
you
would spring 
he/she/it
would spring 
we
would spring 
you
would spring 
they
would spring 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be springing 
you
would be springing 
he/she/it
would be springing 
we
would be springing 
you
would be springing 
they
would be springing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have sprung 
you
would have sprung 
he/she/it
would have sprung 
we
would have sprung 
you
would have sprung 
they
would have sprung 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been springing 
you
would have been springing 
he/she/it
would have been springing 
we
would have been springing 
you
would have been springing 
they
would have been springing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [spring]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
spring 
you
spring 
he/she/it
spring 
we
spring 
you
spring 
they
spring 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
sprang 
you
sprang 
he/she/it
sprang 
we
sprang 
you
sprang 
they
sprang 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had sprung 
you
had sprung 
he/she/it
had sprung 
we
had sprung 
you
had sprung 
they
had sprung 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [spring]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
spring 
you
Let´s spring 
he/she/it
spring 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [spring]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
springing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
sprung 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [spring]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

spring back

spring upNepravidelné slovesá