Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas STAND | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  stand


Nepravidelné sloveso a minulý čas stand

A2 Preklad: stať

Infinitív

stand

[stænd]

Minulý čas

stood

[stʊd]

Príčastie minulé

stood

standen *

[stʊd stændid]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

misunderstand

[mɪsʌndəˈstænd]

misunderstood

[mɪsʌndəˈstʊd]

misunderstood
misunderstanden

[mɪsʌndəˈstʊd]
[mɪsʌndəˈstændid]

understand

[ˌʌndəˈstænd]

understood

[ˌʌndəˈstʊd]

understood
understanden

[ˌʌndəˈstʊd]
[ˌʌndəˈstændid]

withstand

[wɪðˈstænd]

withstood

[wɪðˈstʊd]

withstood
withstanden

[wɪðˈstʊd]
[wɪðˈstændid]

forstood

forstood
forstanden

overstood

overstood
overstanden

upstood

upstood
upstanden


Časovanie nepravidelného slovesa [stand]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
stand 
you
stand 
he/she/it
stands 
we
stand 
you
stand 
they
stand 

Prítomný priebehový

I
am standing 
you
are standing 
he/she/it
is standing 
we
are standing 
you
are standing 
they
are standing 

Minulý čas

I
stood 
you
stood 
he/she/it
stood 
we
stood 
you
stood 
they
stood 

Minulý priebehový

I
was standing 
you
were standing 
he/she/it
was standing 
we
were standing 
you
were standing 
they
were standing 

Predrítomný čas

I
have stood 
you
have stood 
he/she/it
has stood 
we
have stood 
you
have stood 
they
have stood 

Predprítomný čas priebehový

I
have been standing 
you
have been standing 
he/she/it
has been standing 
we
have been standing 
you
have been standing 
they
have been standing 

Predminulý

I
had stood 
you
had stood 
he/she/it
had stood 
we
had stood 
you
had stood 
they
had stood 

Predminulý priebehový

I
had been standing 
you
had been standing 
he/she/it
had been standing 
we
had been standing 
you
had been standing 
they
had been standing 

Budúce

I
will stand 
you
will stand 
he/she/it
will stand 
we
will stand 
you
will stand 
they
will stand 

Budúce priebehový

I
will be standing 
you
will be standing 
he/she/it
will be standing 
we
will be standing 
you
will be standing 
they
will be standing 

Predbudúci

I
will have stood 
you
will have stood 
he/she/it
will have stood 
we
will have stood 
you
will have stood 
they
will have stood 

Predbudúci priebehový

I
will have been standing 
you
will have been standing 
he/she/it
will have been standing 
we
will have been standing 
you
will have been standing 
they
will have been standing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [stand]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would stand 
you
would stand 
he/she/it
would stand 
we
would stand 
you
would stand 
they
would stand 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be standing 
you
would be standing 
he/she/it
would be standing 
we
would be standing 
you
would be standing 
they
would be standing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have stood 
you
would have stood 
he/she/it
would have stood 
we
would have stood 
you
would have stood 
they
would have stood 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been standing 
you
would have been standing 
he/she/it
would have been standing 
we
would have been standing 
you
would have been standing 
they
would have been standing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [stand]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
stand 
you
stand 
he/she/it
stand 
we
stand 
you
stand 
they
stand 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
stood 
you
stood 
he/she/it
stood 
we
stood 
you
stood 
they
stood 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had stood 
you
had stood 
he/she/it
had stood 
we
had stood 
you
had stood 
they
had stood 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [stand]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
stand 
you
Let´s stand 
he/she/it
stand 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [stand]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
standing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
stood 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [stand]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

stand about

stand apart

stand around

stand aside

stand back

stand by

stand down

stand for

stand in

stand off

stand on

stand out

stand over

stand to

stand up

stand up for

stand up toNepravidelné slovesá