Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas STEAL | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  steal


Nepravidelné sloveso a minulý čas steal

A2 Preklad: kradnúť

Infinitív

steal

[stiːl]

Minulý čas

stole

[stəʊl]

Príčastie minulé

stolen

[ˈstəʊlən]

Časovanie nepravidelného slovesa [steal]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
steal 
you
steal 
he/she/it
steals 
we
steal 
you
steal 
they
steal 

Prítomný priebehový

I
am stealing 
you
are stealing 
he/she/it
is stealing 
we
are stealing 
you
are stealing 
they
are stealing 

Minulý čas

I
stole 
you
stole 
he/she/it
stole 
we
stole 
you
stole 
they
stole 

Minulý priebehový

I
was stealing 
you
were stealing 
he/she/it
was stealing 
we
were stealing 
you
were stealing 
they
were stealing 

Predrítomný čas

I
have stolen 
you
have stolen 
he/she/it
has stolen 
we
have stolen 
you
have stolen 
they
have stolen 

Predprítomný čas priebehový

I
have been stealing 
you
have been stealing 
he/she/it
has been stealing 
we
have been stealing 
you
have been stealing 
they
have been stealing 

Predminulý

I
had stolen 
you
had stolen 
he/she/it
had stolen 
we
had stolen 
you
had stolen 
they
had stolen 

Predminulý priebehový

I
had been stealing 
you
had been stealing 
he/she/it
had been stealing 
we
had been stealing 
you
had been stealing 
they
had been stealing 

Budúce

I
will steal 
you
will steal 
he/she/it
will steal 
we
will steal 
you
will steal 
they
will steal 

Budúce priebehový

I
will be stealing 
you
will be stealing 
he/she/it
will be stealing 
we
will be stealing 
you
will be stealing 
they
will be stealing 

Predbudúci

I
will have stolen 
you
will have stolen 
he/she/it
will have stolen 
we
will have stolen 
you
will have stolen 
they
will have stolen 

Predbudúci priebehový

I
will have been stealing 
you
will have been stealing 
he/she/it
will have been stealing 
we
will have been stealing 
you
will have been stealing 
they
will have been stealing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [steal]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would steal 
you
would steal 
he/she/it
would steal 
we
would steal 
you
would steal 
they
would steal 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be stealing 
you
would be stealing 
he/she/it
would be stealing 
we
would be stealing 
you
would be stealing 
they
would be stealing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have stolen 
you
would have stolen 
he/she/it
would have stolen 
we
would have stolen 
you
would have stolen 
they
would have stolen 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been stealing 
you
would have been stealing 
he/she/it
would have been stealing 
we
would have been stealing 
you
would have been stealing 
they
would have been stealing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [steal]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
steal 
you
steal 
he/she/it
steal 
we
steal 
you
steal 
they
steal 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
stole 
you
stole 
he/she/it
stole 
we
stole 
you
stole 
they
stole 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had stolen 
you
had stolen 
he/she/it
had stolen 
we
had stolen 
you
had stolen 
they
had stolen 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [steal]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
steal 
you
Let´s steal 
he/she/it
steal 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [steal]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
stealing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
stolen 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá