Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas STRIDE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  stride


Nepravidelné sloveso a minulý čas stride

C1 Preklad: kráčať

Infinitív

stride

[straɪd]

Minulý čas

strode

strided *

[strəʊd]
[straɪdid]

Príčastie minulé

stridden

strode

strid

stridded *

[ˈstridən]
[strəʊd]
[straɪd]
[straɪdid]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

bestrode
bestrided

bestridden
bestrode
bestrid
bestridded

outstrode
outstrided

outstridden
outstrode
outstrid
outstridded

overstrode
overstrided

overstridden
overstrode
overstrid
overstridded


Časovanie nepravidelného slovesa [stride]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
stride 
you
stride 
he/she/it
strides 
we
stride 
you
stride 
they
stride 

Prítomný priebehový

I
am striding 
you
are striding 
he/she/it
is striding 
we
are striding 
you
are striding 
they
are striding 

Minulý čas

I
strode 
you
strode 
he/she/it
strode 
we
strode 
you
strode 
they
strode 

Minulý priebehový

I
was striding 
you
were striding 
he/she/it
was striding 
we
were striding 
you
were striding 
they
were striding 

Predrítomný čas

I
have stridden 
you
have stridden 
he/she/it
has stridden 
we
have stridden 
you
have stridden 
they
have stridden 

Predprítomný čas priebehový

I
have been striding 
you
have been striding 
he/she/it
has been striding 
we
have been striding 
you
have been striding 
they
have been striding 

Predminulý

I
had stridden 
you
had stridden 
he/she/it
had stridden 
we
had stridden 
you
had stridden 
they
had stridden 

Predminulý priebehový

I
had been striding 
you
had been striding 
he/she/it
had been striding 
we
had been striding 
you
had been striding 
they
had been striding 

Budúce

I
will stride 
you
will stride 
he/she/it
will stride 
we
will stride 
you
will stride 
they
will stride 

Budúce priebehový

I
will be striding 
you
will be striding 
he/she/it
will be striding 
we
will be striding 
you
will be striding 
they
will be striding 

Predbudúci

I
will have stridden 
you
will have stridden 
he/she/it
will have stridden 
we
will have stridden 
you
will have stridden 
they
will have stridden 

Predbudúci priebehový

I
will have been striding 
you
will have been striding 
he/she/it
will have been striding 
we
will have been striding 
you
will have been striding 
they
will have been striding 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [stride]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would stride 
you
would stride 
he/she/it
would stride 
we
would stride 
you
would stride 
they
would stride 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be striding 
you
would be striding 
he/she/it
would be striding 
we
would be striding 
you
would be striding 
they
would be striding 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have stridden 
you
would have stridden 
he/she/it
would have stridden 
we
would have stridden 
you
would have stridden 
they
would have stridden 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been striding 
you
would have been striding 
he/she/it
would have been striding 
we
would have been striding 
you
would have been striding 
they
would have been striding 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [stride]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
stride 
you
stride 
he/she/it
stride 
we
stride 
you
stride 
they
stride 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
strode 
you
strode 
he/she/it
strode 
we
strode 
you
strode 
they
strode 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had stridden 
you
had stridden 
he/she/it
had stridden 
we
had stridden 
you
had stridden 
they
had stridden 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [stride]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
stride 
you
Let´s stride 
he/she/it
stride 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [stride]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
striding 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
stridden 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá