Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas STRIVE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  strive


Nepravidelné sloveso a minulý čas strive

C2 Preklad: usilovať

Infinitív

strive

[straɪv]

Minulý čas

strove

strived

[strəʊv]
[straɪvd]

Príčastie minulé

striven

strived

[ˈstrɪvn]
[straɪvd]


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

outstrove

outstriven

overstrove

overstriven


Časovanie nepravidelného slovesa [strive]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
strive 
you
strive 
he/she/it
strives 
we
strive 
you
strive 
they
strive 

Prítomný priebehový

I
am striving 
you
are striving 
he/she/it
is striving 
we
are striving 
you
are striving 
they
are striving 

Minulý čas

I
strove 
you
strove 
he/she/it
strove 
we
strove 
you
strove 
they
strove 

Minulý priebehový

I
was striving 
you
were striving 
he/she/it
was striving 
we
were striving 
you
were striving 
they
were striving 

Predrítomný čas

I
have striven 
you
have striven 
he/she/it
has striven 
we
have striven 
you
have striven 
they
have striven 

Predprítomný čas priebehový

I
have been striving 
you
have been striving 
he/she/it
has been striving 
we
have been striving 
you
have been striving 
they
have been striving 

Predminulý

I
had striven 
you
had striven 
he/she/it
had striven 
we
had striven 
you
had striven 
they
had striven 

Predminulý priebehový

I
had been striving 
you
had been striving 
he/she/it
had been striving 
we
had been striving 
you
had been striving 
they
had been striving 

Budúce

I
will strive 
you
will strive 
he/she/it
will strive 
we
will strive 
you
will strive 
they
will strive 

Budúce priebehový

I
will be striving 
you
will be striving 
he/she/it
will be striving 
we
will be striving 
you
will be striving 
they
will be striving 

Predbudúci

I
will have striven 
you
will have striven 
he/she/it
will have striven 
we
will have striven 
you
will have striven 
they
will have striven 

Predbudúci priebehový

I
will have been striving 
you
will have been striving 
he/she/it
will have been striving 
we
will have been striving 
you
will have been striving 
they
will have been striving 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [strive]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would strive 
you
would strive 
he/she/it
would strive 
we
would strive 
you
would strive 
they
would strive 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be striving 
you
would be striving 
he/she/it
would be striving 
we
would be striving 
you
would be striving 
they
would be striving 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have striven 
you
would have striven 
he/she/it
would have striven 
we
would have striven 
you
would have striven 
they
would have striven 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been striving 
you
would have been striving 
he/she/it
would have been striving 
we
would have been striving 
you
would have been striving 
they
would have been striving 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [strive]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
strive 
you
strive 
he/she/it
strive 
we
strive 
you
strive 
they
strive 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
strove 
you
strove 
he/she/it
strove 
we
strove 
you
strove 
they
strove 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had striven 
you
had striven 
he/she/it
had striven 
we
had striven 
you
had striven 
they
had striven 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [strive]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
strive 
you
Let´s strive 
he/she/it
strive 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [strive]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
striving 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
striven 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá