Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas SUBLET | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  sublet


Nepravidelné sloveso a minulý čas sublet

C2

Infinitív

sublet

[ˌsʌbˈlet]

Minulý čas

sublet

subleet *

[ˌsʌbˈlet]
[ˌsʌbˈi:t]

Príčastie minulé

sublet

subletten *

[ˌsʌbˈlet]
[ˌsʌbˈi:tn]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

let

[let]

let
leet

[let]
[liːt]

let
letten

[let]
[liːtn]


Časovanie nepravidelného slovesa [sublet]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
sublet 
you
sublet 
he/she/it
sublets 
we
sublet 
you
sublet 
they
sublet 

Prítomný priebehový

I
am subletting 
you
are subletting 
he/she/it
is subletting 
we
are subletting 
you
are subletting 
they
are subletting 

Minulý čas

I
sublet 
you
sublet 
he/she/it
sublet 
we
sublet 
you
sublet 
they
sublet 

Minulý priebehový

I
was subletting 
you
were subletting 
he/she/it
was subletting 
we
were subletting 
you
were subletting 
they
were subletting 

Predrítomný čas

I
have sublet 
you
have sublet 
he/she/it
has sublet 
we
have sublet 
you
have sublet 
they
have sublet 

Predprítomný čas priebehový

I
have been subletting 
you
have been subletting 
he/she/it
has been subletting 
we
have been subletting 
you
have been subletting 
they
have been subletting 

Predminulý

I
had sublet 
you
had sublet 
he/she/it
had sublet 
we
had sublet 
you
had sublet 
they
had sublet 

Predminulý priebehový

I
had been subletting 
you
had been subletting 
he/she/it
had been subletting 
we
had been subletting 
you
had been subletting 
they
had been subletting 

Budúce

I
will sublet 
you
will sublet 
he/she/it
will sublet 
we
will sublet 
you
will sublet 
they
will sublet 

Budúce priebehový

I
will be subletting 
you
will be subletting 
he/she/it
will be subletting 
we
will be subletting 
you
will be subletting 
they
will be subletting 

Predbudúci

I
will have sublet 
you
will have sublet 
he/she/it
will have sublet 
we
will have sublet 
you
will have sublet 
they
will have sublet 

Predbudúci priebehový

I
will have been subletting 
you
will have been subletting 
he/she/it
will have been subletting 
we
will have been subletting 
you
will have been subletting 
they
will have been subletting 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [sublet]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would sublet 
you
would sublet 
he/she/it
would sublet 
we
would sublet 
you
would sublet 
they
would sublet 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be subletting 
you
would be subletting 
he/she/it
would be subletting 
we
would be subletting 
you
would be subletting 
they
would be subletting 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have sublet 
you
would have sublet 
he/she/it
would have sublet 
we
would have sublet 
you
would have sublet 
they
would have sublet 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been subletting 
you
would have been subletting 
he/she/it
would have been subletting 
we
would have been subletting 
you
would have been subletting 
they
would have been subletting 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [sublet]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
sublet 
you
sublet 
he/she/it
sublet 
we
sublet 
you
sublet 
they
sublet 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
sublet 
you
sublet 
he/she/it
sublet 
we
sublet 
you
sublet 
they
sublet 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had sublet 
you
had sublet 
he/she/it
had sublet 
we
had sublet 
you
had sublet 
they
had sublet 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [sublet]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
sublet 
you
Let´s sublet 
he/she/it
sublet 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [sublet]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
subletting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
sublet 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá