Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas SWEAR | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  swear


Nepravidelné sloveso a minulý čas swear

B2 Preklad: prisahať

Infinitív

swear

[sweə]

Minulý čas

swore

[swɔː]

Príčastie minulé

sworn

[swɔːn]


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

forswore

forsworn

outswore

outsworn


Časovanie nepravidelného slovesa [swear]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
swear 
you
swear 
he/she/it
swears 
we
swear 
you
swear 
they
swear 

Prítomný priebehový

I
am swearing 
you
are swearing 
he/she/it
is swearing 
we
are swearing 
you
are swearing 
they
are swearing 

Minulý čas

I
swore 
you
swore 
he/she/it
swore 
we
swore 
you
swore 
they
swore 

Minulý priebehový

I
was swearing 
you
were swearing 
he/she/it
was swearing 
we
were swearing 
you
were swearing 
they
were swearing 

Predrítomný čas

I
have sworn 
you
have sworn 
he/she/it
has sworn 
we
have sworn 
you
have sworn 
they
have sworn 

Predprítomný čas priebehový

I
have been swearing 
you
have been swearing 
he/she/it
has been swearing 
we
have been swearing 
you
have been swearing 
they
have been swearing 

Predminulý

I
had sworn 
you
had sworn 
he/she/it
had sworn 
we
had sworn 
you
had sworn 
they
had sworn 

Predminulý priebehový

I
had been swearing 
you
had been swearing 
he/she/it
had been swearing 
we
had been swearing 
you
had been swearing 
they
had been swearing 

Budúce

I
will swear 
you
will swear 
he/she/it
will swear 
we
will swear 
you
will swear 
they
will swear 

Budúce priebehový

I
will be swearing 
you
will be swearing 
he/she/it
will be swearing 
we
will be swearing 
you
will be swearing 
they
will be swearing 

Predbudúci

I
will have sworn 
you
will have sworn 
he/she/it
will have sworn 
we
will have sworn 
you
will have sworn 
they
will have sworn 

Predbudúci priebehový

I
will have been swearing 
you
will have been swearing 
he/she/it
will have been swearing 
we
will have been swearing 
you
will have been swearing 
they
will have been swearing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [swear]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would swear 
you
would swear 
he/she/it
would swear 
we
would swear 
you
would swear 
they
would swear 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be swearing 
you
would be swearing 
he/she/it
would be swearing 
we
would be swearing 
you
would be swearing 
they
would be swearing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have sworn 
you
would have sworn 
he/she/it
would have sworn 
we
would have sworn 
you
would have sworn 
they
would have sworn 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been swearing 
you
would have been swearing 
he/she/it
would have been swearing 
we
would have been swearing 
you
would have been swearing 
they
would have been swearing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [swear]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
swear 
you
swear 
he/she/it
swear 
we
swear 
you
swear 
they
swear 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
swore 
you
swore 
he/she/it
swore 
we
swore 
you
swore 
they
swore 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had sworn 
you
had sworn 
he/she/it
had sworn 
we
had sworn 
you
had sworn 
they
had sworn 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [swear]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
swear 
you
Let´s swear 
he/she/it
swear 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [swear]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
swearing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
sworn 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [swear]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

swear by

swear in

swear offNepravidelné slovesá