Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas SWING | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  swing


Nepravidelné sloveso a minulý čas swing

B2 Preklad: mávať, hojdať sa

Infinitív

swing

[swɪŋ]

Minulý čas

swung

swang

[swʌŋ]
[swʌŋ]

Príčastie minulé

swung

swungen *

[swʌŋ]
[swʌŋən]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

overswang
overswung

overswung
overswungen


Časovanie nepravidelného slovesa [swing]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
swing 
you
swing 
he/she/it
swings 
we
swing 
you
swing 
they
swing 

Prítomný priebehový

I
am swinging 
you
are swinging 
he/she/it
is swinging 
we
are swinging 
you
are swinging 
they
are swinging 

Minulý čas

I
swung 
you
swung 
he/she/it
swung 
we
swung 
you
swung 
they
swung 

Minulý priebehový

I
was swinging 
you
were swinging 
he/she/it
was swinging 
we
were swinging 
you
were swinging 
they
were swinging 

Predrítomný čas

I
have swung 
you
have swung 
he/she/it
has swung 
we
have swung 
you
have swung 
they
have swung 

Predprítomný čas priebehový

I
have been swinging 
you
have been swinging 
he/she/it
has been swinging 
we
have been swinging 
you
have been swinging 
they
have been swinging 

Predminulý

I
had swung 
you
had swung 
he/she/it
had swung 
we
had swung 
you
had swung 
they
had swung 

Predminulý priebehový

I
had been swinging 
you
had been swinging 
he/she/it
had been swinging 
we
had been swinging 
you
had been swinging 
they
had been swinging 

Budúce

I
will swing 
you
will swing 
he/she/it
will swing 
we
will swing 
you
will swing 
they
will swing 

Budúce priebehový

I
will be swinging 
you
will be swinging 
he/she/it
will be swinging 
we
will be swinging 
you
will be swinging 
they
will be swinging 

Predbudúci

I
will have swung 
you
will have swung 
he/she/it
will have swung 
we
will have swung 
you
will have swung 
they
will have swung 

Predbudúci priebehový

I
will have been swinging 
you
will have been swinging 
he/she/it
will have been swinging 
we
will have been swinging 
you
will have been swinging 
they
will have been swinging 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [swing]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would swing 
you
would swing 
he/she/it
would swing 
we
would swing 
you
would swing 
they
would swing 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be swinging 
you
would be swinging 
he/she/it
would be swinging 
we
would be swinging 
you
would be swinging 
they
would be swinging 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have swung 
you
would have swung 
he/she/it
would have swung 
we
would have swung 
you
would have swung 
they
would have swung 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been swinging 
you
would have been swinging 
he/she/it
would have been swinging 
we
would have been swinging 
you
would have been swinging 
they
would have been swinging 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [swing]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
swing 
you
swing 
he/she/it
swing 
we
swing 
you
swing 
they
swing 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
swung 
you
swung 
he/she/it
swung 
we
swung 
you
swung 
they
swung 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had swung 
you
had swung 
he/she/it
had swung 
we
had swung 
you
had swung 
they
had swung 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [swing]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
swing 
you
Let´s swing 
he/she/it
swing 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [swing]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
swinging 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
swung 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá