Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas TEACH | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  teach


Nepravidelné sloveso a minulý čas teach

A1 Preklad: vyučovať

Infinitív

teach

[tiːtʃ]

Minulý čas

taught

teached *

[tɔːt]
[tɔːtəd]

Príčastie minulé

taught

teached *

[tɔːt]
[tɔːtəd]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektochČasovanie nepravidelného slovesa [teach]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
teach 
you
teach 
he/she/it
teaches 
we
teach 
you
teach 
they
teach 

Prítomný priebehový

I
am teaching 
you
are teaching 
he/she/it
is teaching 
we
are teaching 
you
are teaching 
they
are teaching 

Minulý čas

I
taught 
you
taught 
he/she/it
taught 
we
taught 
you
taught 
they
taught 

Minulý priebehový

I
was teaching 
you
were teaching 
he/she/it
was teaching 
we
were teaching 
you
were teaching 
they
were teaching 

Predrítomný čas

I
have taught 
you
have taught 
he/she/it
has taught 
we
have taught 
you
have taught 
they
have taught 

Predprítomný čas priebehový

I
have been teaching 
you
have been teaching 
he/she/it
has been teaching 
we
have been teaching 
you
have been teaching 
they
have been teaching 

Predminulý

I
had taught 
you
had taught 
he/she/it
had taught 
we
had taught 
you
had taught 
they
had taught 

Predminulý priebehový

I
had been teaching 
you
had been teaching 
he/she/it
had been teaching 
we
had been teaching 
you
had been teaching 
they
had been teaching 

Budúce

I
will teach 
you
will teach 
he/she/it
will teach 
we
will teach 
you
will teach 
they
will teach 

Budúce priebehový

I
will be teaching 
you
will be teaching 
he/she/it
will be teaching 
we
will be teaching 
you
will be teaching 
they
will be teaching 

Predbudúci

I
will have taught 
you
will have taught 
he/she/it
will have taught 
we
will have taught 
you
will have taught 
they
will have taught 

Predbudúci priebehový

I
will have been teaching 
you
will have been teaching 
he/she/it
will have been teaching 
we
will have been teaching 
you
will have been teaching 
they
will have been teaching 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [teach]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would teach 
you
would teach 
he/she/it
would teach 
we
would teach 
you
would teach 
they
would teach 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be teaching 
you
would be teaching 
he/she/it
would be teaching 
we
would be teaching 
you
would be teaching 
they
would be teaching 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have taught 
you
would have taught 
he/she/it
would have taught 
we
would have taught 
you
would have taught 
they
would have taught 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been teaching 
you
would have been teaching 
he/she/it
would have been teaching 
we
would have been teaching 
you
would have been teaching 
they
would have been teaching 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [teach]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
teach 
you
teach 
he/she/it
teach 
we
teach 
you
teach 
they
teach 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
taught 
you
taught 
he/she/it
taught 
we
taught 
you
taught 
they
taught 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had taught 
you
had taught 
he/she/it
had taught 
we
had taught 
you
had taught 
they
had taught 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [teach]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
teach 
you
Let´s teach 
he/she/it
teach 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [teach]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
teaching 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
taught 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá