Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas TELECAST | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  telecast


Nepravidelné sloveso a minulý čas telecast

Infinitív

telecast

[ˈtelɪkɑːst]

Minulý čas

telecast

[ˈtelɪkɑːst]

Príčastie minulé

telecast

[ˈtelɪkɑːst]

Časovanie nepravidelného slovesa [telecast]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
telecast 
you
telecast 
he/she/it
telecasts 
we
telecast 
you
telecast 
they
telecasts 

Prítomný priebehový

I
am telecasting 
you
are telecasting 
he/she/it
is telecasting 
we
am telecasting 
you
are telecasting 
they
is telecasting 

Minulý čas

I
telecast 
you
telecast 
he/she/it
telecast 
we
telecast 
you
telecast 
they
telecast 

Minulý priebehový

I
was telecasting 
you
were telecasting 
he/she/it
was telecasting 
we
was telecasting 
you
were telecasting 
they
was telecasting 

Predrítomný čas

I
have telecast 
you
have telecast 
he/she/it
has telecast 
we
have telecast 
you
have telecast 
they
has telecast 

Predprítomný čas priebehový

I
have been telecasting 
you
have been telecasting 
he/she/it
has been telecasting 
we
have been telecasting 
you
have been telecasting 
they
has been telecasting 

Predminulý

I
had telecast 
you
had telecast 
he/she/it
had telecast 
we
had telecast 
you
had telecast 
they
had telecast 

Predminulý priebehový

I
had been telecasting 
you
had been telecasting 
he/she/it
had been telecasting 
we
had been telecasting 
you
had been telecasting 
they
had been telecasting 

Budúce

I
will telecast 
you
will telecast 
he/she/it
will telecast 
we
will telecast 
you
will telecast 
they
will telecast 

Budúce priebehový

I
will be telecasting 
you
will be telecasting 
he/she/it
will be telecasting 
we
will be telecasting 
you
will be telecasting 
they
will be telecasting 

Predbudúci

I
will have telecast 
you
will have telecast 
he/she/it
will have telecast 
we
will have telecast 
you
will have telecast 
they
will have telecast 

Predbudúci priebehový

I
will have been telecasting 
you
will have been telecasting 
he/she/it
will have been telecasting 
we
will have been telecasting 
you
will have been telecasting 
they
will have been telecasting 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [telecast]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would telecast 
you
would telecast 
he/she/it
would telecast 
we
would telecast 
you
would telecast 
they
would telecast 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be telecasting 
you
would be telecasting 
he/she/it
would be telecasting 
we
would be telecasting 
you
would be telecasting 
they
would be telecasting 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have telecast 
you
would have telecast 
he/she/it
would have telecast 
we
would have telecast 
you
would have telecast 
they
would have telecast 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been telecasting 
you
would have been telecasting 
he/she/it
would have been telecasting 
we
would have been telecasting 
you
would have been telecasting 
they
would have been telecasting 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [telecast]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
telecast 
you
telecast 
he/she/it
telecast 
we
telecast 
you
telecast 
they
telecast 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
telecast 
you
telecast 
he/she/it
telecast 
we
telecast 
you
telecast 
they
telecast 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had telecast 
you
had telecast 
he/she/it
had telecast 
we
had telecast 
you
had telecast 
they
had telecast 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [telecast]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
telecast 
you
Let´s telecast 
he/she/it
telecast 
we
telecast 
you
Let´s telecast 
they
telecast 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [telecast]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
telecasting 
you
 
he/she/it
 
we
telecasting 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
telecast 
you
 
he/she/it
 
we
telecast 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá