Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas THINK | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  think


Nepravidelné sloveso a minulý čas think

A1 Preklad: myslieť

Infinitív

think

[θɪŋk]

Minulý čas

thought

thinked *

[θɔːt]
[θɪŋkəd]

Príčastie minulé

thought

thinked *

[θɔːt]
[θɪŋkəd]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

rethought
rethinked

rethought
rethinked

outthought
outthinked

outthought
outthinked


Časovanie nepravidelného slovesa [think]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
think 
you
think 
he/she/it
thinks 
we
think 
you
think 
they
think 

Prítomný priebehový

I
am thinking 
you
are thinking 
he/she/it
is thinking 
we
are thinking 
you
are thinking 
they
are thinking 

Minulý čas

I
thought 
you
thought 
he/she/it
thought 
we
thought 
you
thought 
they
thought 

Minulý priebehový

I
was thinking 
you
were thinking 
he/she/it
was thinking 
we
were thinking 
you
were thinking 
they
were thinking 

Predrítomný čas

I
have thought 
you
have thought 
he/she/it
has thought 
we
have thought 
you
have thought 
they
have thought 

Predprítomný čas priebehový

I
have been thinking 
you
have been thinking 
he/she/it
has been thinking 
we
have been thinking 
you
have been thinking 
they
have been thinking 

Predminulý

I
had thought 
you
had thought 
he/she/it
had thought 
we
had thought 
you
had thought 
they
had thought 

Predminulý priebehový

I
had been thinking 
you
had been thinking 
he/she/it
had been thinking 
we
had been thinking 
you
had been thinking 
they
had been thinking 

Budúce

I
will think 
you
will think 
he/she/it
will think 
we
will think 
you
will think 
they
will think 

Budúce priebehový

I
will be thinking 
you
will be thinking 
he/she/it
will be thinking 
we
will be thinking 
you
will be thinking 
they
will be thinking 

Predbudúci

I
will have thought 
you
will have thought 
he/she/it
will have thought 
we
will have thought 
you
will have thought 
they
will have thought 

Predbudúci priebehový

I
will have been thinking 
you
will have been thinking 
he/she/it
will have been thinking 
we
will have been thinking 
you
will have been thinking 
they
will have been thinking 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [think]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would think 
you
would think 
he/she/it
would think 
we
would think 
you
would think 
they
would think 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be thinking 
you
would be thinking 
he/she/it
would be thinking 
we
would be thinking 
you
would be thinking 
they
would be thinking 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have thought 
you
would have thought 
he/she/it
would have thought 
we
would have thought 
you
would have thought 
they
would have thought 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been thinking 
you
would have been thinking 
he/she/it
would have been thinking 
we
would have been thinking 
you
would have been thinking 
they
would have been thinking 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [think]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
think 
you
think 
he/she/it
think 
we
think 
you
think 
they
think 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
thought 
you
thought 
he/she/it
thought 
we
thought 
you
thought 
they
thought 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had thought 
you
had thought 
he/she/it
had thought 
we
had thought 
you
had thought 
they
had thought 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [think]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
think 
you
Let´s think 
he/she/it
think 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [think]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
thinking 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
thought 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [think]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

think about

think ahead

think back

think of

think out

think over

think through

think upNepravidelné slovesá