Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas THROW | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  throw


Nepravidelné sloveso a minulý čas throw

A2 Preklad: hádzať

Infinitív

throw

[θrəʊ]

Minulý čas

threw

throwed *

[θruː]
[θrəʊd]

Príčastie minulé

threw

throwed *

[θruː]
[θrəʊd]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

overthrow

[ˌəʊvəˈθrəʊ]

overthrew
overthrowed

[ˌəʊvəˈθruː]
[ˌəʊvəˈθruːd]

overthrew
overthrowed

[ˌəʊvəˈθruː]
[ˌəʊvəˈθruːd]

misthrew
misthrowed

misthrew
misthrowed

outthrew
outthrowed

outthrew
outthrowed

underthrew
underthrowed

underthrew
underthrowed

upthrew
upthrowed

upthrew
upthrowed


Časovanie nepravidelného slovesa [throw]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
throw 
you
throw 
he/she/it
throws 
we
throw 
you
throw 
they
throw 

Prítomný priebehový

I
am throwing 
you
are throwing 
he/she/it
is throwing 
we
are throwing 
you
are throwing 
they
are throwing 

Minulý čas

I
threw 
you
threw 
he/she/it
threw 
we
threw 
you
threw 
they
threw 

Minulý priebehový

I
was throwing 
you
were throwing 
he/she/it
was throwing 
we
were throwing 
you
were throwing 
they
were throwing 

Predrítomný čas

I
have thrown 
you
have thrown 
he/she/it
has thrown 
we
have thrown 
you
have thrown 
they
have thrown 

Predprítomný čas priebehový

I
have been throwing 
you
have been throwing 
he/she/it
has been throwing 
we
have been throwing 
you
have been throwing 
they
have been throwing 

Predminulý

I
had thrown 
you
had thrown 
he/she/it
had thrown 
we
had thrown 
you
had thrown 
they
had thrown 

Predminulý priebehový

I
had been throwing 
you
had been throwing 
he/she/it
had been throwing 
we
had been throwing 
you
had been throwing 
they
had been throwing 

Budúce

I
will throw 
you
will throw 
he/she/it
will throw 
we
will throw 
you
will throw 
they
will throw 

Budúce priebehový

I
will be throwing 
you
will be throwing 
he/she/it
will be throwing 
we
will be throwing 
you
will be throwing 
they
will be throwing 

Predbudúci

I
will have thrown 
you
will have thrown 
he/she/it
will have thrown 
we
will have thrown 
you
will have thrown 
they
will have thrown 

Predbudúci priebehový

I
will have been throwing 
you
will have been throwing 
he/she/it
will have been throwing 
we
will have been throwing 
you
will have been throwing 
they
will have been throwing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [throw]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would throw 
you
would throw 
he/she/it
would throw 
we
would throw 
you
would throw 
they
would throw 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be throwing 
you
would be throwing 
he/she/it
would be throwing 
we
would be throwing 
you
would be throwing 
they
would be throwing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have thrown 
you
would have thrown 
he/she/it
would have thrown 
we
would have thrown 
you
would have thrown 
they
would have thrown 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been throwing 
you
would have been throwing 
he/she/it
would have been throwing 
we
would have been throwing 
you
would have been throwing 
they
would have been throwing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [throw]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
throw 
you
throw 
he/she/it
throw 
we
throw 
you
throw 
they
throw 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
threw 
you
threw 
he/she/it
threw 
we
threw 
you
threw 
they
threw 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had thrown 
you
had thrown 
he/she/it
had thrown 
we
had thrown 
you
had thrown 
they
had thrown 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [throw]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
throw 
you
Let´s throw 
he/she/it
throw 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [throw]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
throwing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
thrown 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [throw]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

throw about

throw around

throw away

throw back

throw down

throw in

throw off

throw on

throw out

throw over

throw together

throw upNepravidelné slovesá