Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas UNDERGO | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  undergo


Nepravidelné sloveso a minulý čas undergo

C1 Preklad: podstúpiť

Infinitív

undergo

[ˌʌndəˈgoʊ]

Minulý čas

underwent

[ˌʌndəˈwent]

Príčastie minulé

undergone

[ˌʌndəˈɡɒn]


Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

go

[ɡəʊ]

went

[went]

gone

[ɡɒn]


Časovanie nepravidelného slovesa [undergo]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
undergo 
you
undergo 
he/she/it
undergoes 
we
undergo 
you
undergo 
they
undergo 

Prítomný priebehový

I
am undergoing 
you
are undergoing 
he/she/it
is undergoing 
we
are undergoing 
you
are undergoing 
they
are undergoing 

Minulý čas

I
underwent 
you
underwent 
he/she/it
underwent 
we
underwent 
you
underwent 
they
underwent 

Minulý priebehový

I
was undergoing 
you
were undergoing 
he/she/it
was undergoing 
we
were undergoing 
you
were undergoing 
they
were undergoing 

Predrítomný čas

I
have undergone 
you
have undergone 
he/she/it
has undergone 
we
have undergone 
you
have undergone 
they
have undergone 

Predprítomný čas priebehový

I
have been undergoing 
you
have been undergoing 
he/she/it
has been undergoing 
we
have been undergoing 
you
have been undergoing 
they
have been undergoing 

Predminulý

I
had undergone 
you
had undergone 
he/she/it
had undergone 
we
had undergone 
you
had undergone 
they
had undergone 

Predminulý priebehový

I
had been undergoing 
you
had been undergoing 
he/she/it
had been undergoing 
we
had been undergoing 
you
had been undergoing 
they
had been undergoing 

Budúce

I
will undergo 
you
will undergo 
he/she/it
will undergo 
we
will undergo 
you
will undergo 
they
will undergo 

Budúce priebehový

I
will be undergoing 
you
will be undergoing 
he/she/it
will be undergoing 
we
will be undergoing 
you
will be undergoing 
they
will be undergoing 

Predbudúci

I
will have undergone 
you
will have undergone 
he/she/it
will have undergone 
we
will have undergone 
you
will have undergone 
they
will have undergone 

Predbudúci priebehový

I
will have been undergoing 
you
will have been undergoing 
he/she/it
will have been undergoing 
we
will have been undergoing 
you
will have been undergoing 
they
will have been undergoing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [undergo]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would undergo 
you
would undergo 
he/she/it
would undergo 
we
would undergo 
you
would undergo 
they
would undergo 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be undergoing 
you
would be undergoing 
he/she/it
would be undergoing 
we
would be undergoing 
you
would be undergoing 
they
would be undergoing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have undergone 
you
would have undergone 
he/she/it
would have undergone 
we
would have undergone 
you
would have undergone 
they
would have undergone 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been undergoing 
you
would have been undergoing 
he/she/it
would have been undergoing 
we
would have been undergoing 
you
would have been undergoing 
they
would have been undergoing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [undergo]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
undergo 
you
undergo 
he/she/it
undergo 
we
undergo 
you
undergo 
they
undergo 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
underwent 
you
underwent 
he/she/it
underwent 
we
underwent 
you
underwent 
they
underwent 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had undergone 
you
had undergone 
he/she/it
had undergone 
we
had undergone 
you
had undergone 
they
had undergone 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [undergo]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
undergo 
you
Let´s undergo 
he/she/it
undergo 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [undergo]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
undergoing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
undergone 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá